Zápis z členské schůze Družstva vlastníků garáží Luka

ze dne 13. 6. 2018

 

 

1.    Zahájení, volba orgánů schůze a schválení programu schůze

Schůzi zahájil v 18:05 předsedající Ing. Karol Kružlík, předseda představenstva družstva, uvítal přítomné a konstatoval, že celkový počet hlasujících, včetně plných mocí, je 26 z celkového počtu 69 a schůze tedy není usnášení schopná, takže další jednání je pouze informativní. 

Předsedající navrhl orgány schůze:

Zapisovatel: Ing. Milan Soukup, Ověřovatel zápisu: Pavel Huňáček

a k programu schůze dle pozvánky konstatoval, že k bodu „4. Volba náhradníka členů představenstva“ žádný kandidát dle nebyl prezentován a vzhledem k tomu, že členská schůze není usnášení schopná, navrhl tento bod zrušit. Předsedající navrhl hlasování ve zkráceném režimu.

Proběhlo hlasování o orgánech a programu schůze: pro 26, proti 0, zdrželi se 0; Schváleno

 

 

2.    Zpráva o činnosti představenstva, hospodaření a účetní uzávěrka 2017

Předseda a místopředseda představenstva informovali o hlavních aktivitách představenstva od minulé schůze a finanční uzávěrce:

·      Družstvo fungovalo bez problémů, představenstvo řešilo pouze provozní opravy pohonů a ovládání vrat a úklid dle plánu činnosti.

·      Příjmy družstva za rok 2017 jsou z příspěvků členů do fondu oprav, pronájmu technické místnosti (136) a úroky a činily celkem Kč 196 903,74

·      Výdaje celkem byly Kč 192 103,26, největší výdajové položky byly náklady na opravy vjezdových vrat (cca Kč 72 tis.), elektřina (cca 43 tis. Kč/rok), pojištění (cca Kč 35 tis.) a drobné výdaje, vč. paušálních náhrad představenstvu (cca Kč 35 tis.) přes pokladnu.  Podrobný přehled příjmů a výdajů v příloze.

·      K 31.12.2017 bylo na účtu družstva a v pokladně Kč 727 602,42 a další aktiva jsou nové ovladače na skladě a zálohy PRE, celkem cca Kč 35 tis.

·      V účetnictví jsou stále evidovány menší dluhy dvou členů následkem špatného zadání trvalého příkazu k platbě, předseda představenstva s nimi problém průběžně řeší, jeden družstevník má naopak přeplaceno.

Členská schůze vzala zprávu na vědomí bez připomínek.

 

 

3.    Plán činnosti na příští období

Představenstvo navrhuje pokračovat v běžné činnosti, organizaci finančních toků, údržby, úklidu a běžných oprav a dále:

·      Zajištění revize protipožárního zajištění odbornou firmou

·      Objednání opravy střechy vjezdu výměnou panelu

·      Vyrovnání minulých dlužných částek 2 členů a přeplatku

·      Aktualizace a ověření dokumentů o členství družstevníků a souvisejících osobních dat

Členská schůze neměla žádné připomínky a plán činnosti je tedy schválen beze změn.

 

 

 

 

 

4.    Diskuse

·      Nutno vyměnit vadnou žárovku v zeleném světle výjezdového semaforu v horním patře – představenstvo

·      Staré ovladače údajně přestaly fungovat, prověření s dodavatelem oprav otvírání vrat, fou Šabatka - představenstvo

·      Nutno ověřit a příp. zkrátit interval zavření vrat pro případ, kdy nikdo nerojede, interval a chování vrat při projetí na červenou - představenstvo

·      Začištění obrubníku dolního vjezdu – zajistí p. Huňáček

·      Promazání vjezdových vrat a vstupních dveří – zajistí p. Nejepínský

·      Na základě dotazu z pléna představenstvo potvrdilo dodržování nových právních předpisů v oblasti ochrany osobních dat (GDPR) v rámci družstevní dokumentace, archivace a komunikace.

 

 

5.    Závěr

Předsedající poděkoval přítomným a ukončil schůzi v 19:15 hod.

 

 

Zapsal: Ing. Milan Soukup                                                                  Zápis ověřil: Pavel Huňáček

 

 

Předseda představenstva: Ing. Karol Kružík                          Místopředseda: Ing. Milan Soukup

 

Přílohy: Prezenční listy a Plné moci, Přehled příjmů a výdajů 2017

 

Přehled příjmů a výdajů družstva v r. 2017

 

Datum 

Náklady a výnosy: 

Výnosy 

Náklady 

rozdíl 

CELKEM 

 

31.12.2017 

zůstatek 

- Kč 

- Kč 

- Kč 

Výnosy 

196 903,74 Kč 

31.12.2017 

501.003 Materiál k údržbě 

 

- 2 173,00 Kč 

- 2 173,00 Kč 

Náklady 

- 192 103,26 Kč 

31.12.2017 

502.001 El.energie - garáže 

 

- 43 123,68 Kč 

- 45 296,68 Kč 

   

31.12.2017 

511.002 Opravy-udržování garáží,vrata 

 

- 71 958,00 Kč 

-117 254,68 Kč 

   

31.12.2017 

511.006 Opravy-udržování-čištění gar. 

 

- 4 990,00 Kč 

-122 244,68 Kč 

   

31.12.2017 

518.004 Účetní a daňové služby 

 

- 8 500,00 Kč 

-130 744,68 Kč 

   

31.12.2017 

518.010 Paušální náhrady nákladů 

 

- 19 200,00 Kč 

-149 944,68 Kč 

   

31.12.2017 

518.040 Nájemné pošt.schránky 

 

- 720,00 Kč 

-150 664,68 Kč 

   

31.12.2017 

532.001 Daň z nemov.věcí 

 

- 1 240,00 Kč 

-151 904,68 Kč 

   

31.12.2017 

548.002 Pojištění garáží 

 

- 34 996,00 Kč 

-186 900,68 Kč 

   

31.12.2017 

568.001 Bankovní poplatky k b.účtu 

 

- 4 252,26 Kč 

-191 152,94 Kč 

   

31.12.2017 

548.001 zaokrouhlení-náklad 

 

- 0,32 Kč 

-191 153,26 Kč 

   

31.12.2017 

591.017 Daň z příjmů práv.osob 

 

- 950,00 Kč 

-192 103,26 Kč 

   

31.12.2017 

602 Výnosy ze 71 garáží/á 2671 Kč 

189 641,00 Kč 

 

- 2 462,26 Kč 

   

31.12.2017 

602.136 Výnosy z 1 garáže/p.Rusňák 

7 200,00 Kč 

 

4 737,74 Kč 

   

31.12.2017 

602.001 Přijaté úroky k b.účtu 

62,74 Kč 

 

4 800,48 Kč 

   
 

čistý zisk 2017 = 4 800,48 Kč 

         
             

31.12.2017 

údaje o některých aktivech: 

účet číslo: 

       

31.12.2017 

Bank.účet - zůst. 714 877,42 Kč 

221.001 

       

31.12.2017 

Pokladna - zůst. 12 725,- Kč 

211.001 

       

31.12.2017 

Dál.ovl. 14 ks á 895,40= 12 535,60 Kč 

sklad/112.007 

       

31.12.2017 

Poskyt.zálohy PRE na el. 22 220,- Kč 

151.001 

       
             

11.6.2018 

sestavila Ludmila Tanková, 

         
 

telefon 777 321 752, 

         
 

informace k závěrce roku 2017 pro 

         
 

Družstvo vlastníků garáží LUKA