Zápis ze  členské schůze Družstva vlastníků garáží Luka

ze dne 15. 10. 2015

 

1.       Zahájení a schválení programu schůze

        Schůzi zahájil v 18:10 předsedající Ing. Karol Kružlík, předseda představenstva družstva uvítáním přítomných. Předseda konstatoval, že je přítomno 46 družstevníků (včetně plných mocí) z celkového počtu 69 a schůze je tedy usnášení schopná.

 

Předsedající schůze Ing. Kružlík navrhl orgány schůze:

Zapisovatel: Mikuláš Holan

Ověřovatel zápisu: Pavel Huňáček

 

Postupné hlasování:  ve všech případech pro 46, proti 0, zdrželi se 0; Schváleno

 

Proběhlo hlasování o programu členské schůze dle pozvánky:

1. Zahájení, volba zapisovatele a ověřovatele zápisu, ověření prezence, schválení programu

2. Informace o stavu nákupu pozemku pod garážemi – smlouva, závazky a platby

3. Informace o příjmech mimořádného vkladu, stav účtu družstva

4. Projednání a schválení způsobu dofinancování nákupu pozemku

5. Diskuse

6. Závěr

Hlasování:  pro 46 hlasů, proti 0, zdrželi se 0; Schváleno

 

2.       Informace o stavu nákupu pozemku pod garážemi – smlouva, závazky a platby

        Předsedající Ing. Kružlík informoval přítomné, že z vybraných prostředků mimořádného vkladu do fondu oprav byla majitelům pozemků zcela uhrazena kupní cena, také všechny ostatní související platby byly uhrazeny dle Smlouvy o smlouvě budoucí.

        Na základě toho představenstvo požádalo právní zástupce o zahájení úkonů realizace kupní smlouvy a zápisu družstva do katastru nemovitostí.

 

3.       Informace o příjmech mimořádného vkladu na účet družstva (do 30. 9. 2015 byl zaplacen vklad za 57  z celkového počtu 71 garáží, tj. 80,3%)

        Předsedající informoval přítomné, že do okamžiku zahájení schůze (15.10.2015) je zaplacen mimořádný vklad do fondu oprav za dalších 10 garáží. Prozatím je tedy zaplaceno za 67 garáží, takže již chybí platby pouze za 4 garáže. Na účtu družstva je v době konání schůze částka 128 361,88 Kč.

 

4.       Projednání a schválení způsobu dofinancování nákupu pozemku

        Protože byla částka mimořádného vkladu do fondu oprav stanovena na 25 000 Kč, podařilo se zaplatit celou kupní cenu pozemku a není nutné zajištění dalších finančních prostředků půjčkou.

        Mimořádný vklad do fondu oprav neuhradili celkem čtyři družstevníci: Miroslav Nosek (G 114), Eva Fišerová (G 122), Zdeněk Trnka (G 208) a Vítěslav Setnička (G 220). Celková dlužná částka mimořádného vkladu tedy činí 100 000 Kč. Kromě toho někteří členové ještě stále neplatí schválené nájemné, které bylo zvýšené od března 2015 z 300,-Kč na 500,-Kč měsíčně.

        Ing. Kružlík bude dále aktivně vyhledávat spojení s těmito družstevníky a projedná vyrovnání dluhů.

 

5.       Diskuse

        Během diskuse předsedající seznámil družstevníky se změnou servisní firmy na vjezdová vrata, zajištění úklidu garáží pomocí mycího stroje správy budovy Luka a probíhajícího řešení zatékání do zadního vchodu garáží.

        Návrh předsedajícího na snížení pravidelné platby do fondu oprav od 1. 1. 2016 nebyl v diskusi podpořen, takže výše této platby zůstane beze změny a bude projednán na příští řádné ČS, která proběhne po finanční uzávěrce za rok 2015, pravděpodobně koncem dubna 2016. Představenstvo také připraví pro tuto schůzi informaci o postupu, přínosech a problémech při převodu garáží do osobního vlastnictví.

        Na konci diskuze přítomní poděkovali představenstvu za vynaložené úsilí při řešení dlouhodobých problémů družstva.

 

6.       Závěr

        Předsedající poděkoval přítomným a ukončil schůzi v 18:40 hod.

 

 

Zapsal: Mikuláš Holan                                                                     Zápis ověřil: Pavel Huňáček

 

 

Předseda představenstva: Ing. Karol Kružík                               Místopředseda: Ing. Milan Soukup

 

Příloha: Prezenční listy a Plné moci.