Zápis ze  členské schůze Družstva vlastníků garáží Luka

ze dne 18. 6. 2015

 

1.      Zahájení, volba orgánů schůze a schválení programu schůze

Schůzi zahájil v 18:10 předsedající Ing. Karol Kružlík, předseda představenstva družstva, uvítal přítomné a představil hosty, pí. JUDr. Doležalovou z fy Moreno-Vlk, zastupující družstvo v právních otázkách a účetní družstva pí. Tankovou.

 

Dále konstatoval, že je přítomno 41 družstevníků (včetně plných mocí) z celkového počtu 69 a schůze je tedy usnášení schopná.

 

Předsedající schůze Ing. Kružlík navrhl orgány schůze:

Zapisovatel: Ing. Jan Vychytil

Ověřovatel zápisu: Pavel Huňáček

Postupné hlasování: ve všech případech pro 41, proti 0, zdrželi se 0; Schváleno

 

Proběhlo hlasování o programu členské schůze dle pozvánky:

1.      Zahájení, volba zapisovatele a ověřovatele zápisu, ověření prezence, schválení programu

2.      Zpráva o činnosti představenstva, hospodaření a účetní uzávěrka za r. 2014, plnění přijatých usnesení členské schůze družstva

3.      Projednání a schválení způsobu financování nákupu pozemku pod garážemi

4.      Plán činnosti na příští období

5.      Diskuse

6.      Závěr

Hlasování: pro 41 hlasů, proti 0, zdrželi se 0; Schváleno

 

2.      Zpráva o činnosti představenstva, hospodaření a účetní uzávěrka 2014

Ing. Kružlík informoval o hlavních aktivitách představenstva od minulé schůze:

·        jednání s majiteli pozemků a jejich právníkem JUDr. Reitingerem a představenstvem s právníky družstva, firmou Moreno-Vlk, které vedlo k pozastavení běžící žaloby majitelů a k přípravě návrhu Smlouvy o smlouvě budoucí

·        řešení opakovaných problémů s vjezdovými vraty do 2. pp. - představenstvo otevře výběrové řízení a pravděpodobně změní údržbářskou firmu

 

Ing. Soukup podal členské schůzi informace k účetní uzávěrce pro daňové přiznání za rok 2014, prezentoval jednotlivé částky. Zvlášť informoval o platbě Kč 94 350,- nájemné za užívání pozemku za období 1. 10. 2013 - 30. 9. 2014, zaúčtované jako odhad do r. 2014 a reálně zaplacené v květnu 2014, jako krok k zastavení žaloby majitelů pozemku k vymáhání této částky.

Na účtu družstva je k datu schůze Kč 39 228 Kč.

Ing. Kružlík prezentoval seznam dlužníků za platby do FO.

Úplná výsledovka k účetní uzávěrce bude zveřejněna na webu družstva www.garazeluka.cz, stejně jako seznam plateb za jednotlivé garáže za rok 2015.

 

Představenstvo informovalo podrobně členskou schůzi o připravované dohodě s majiteli pozemku o jeho koupi – návrhu Smlouvy o Smlouvě budoucí a Kupní smlouvy. Tento návrh již prošel prvním kolem připomínek obou stran a nyní by mělo dojít ke schválení konečné verze, kde se neočekávají další zásadní připomínky.

Majitelé souhlasí s prodejem pozemku za cenu 1 572 500 Kč za následujících podmínek (shrnutí):

·        Do konce června 2015 bude podepsána Smlouva o smlouvě budoucí

·        Družstvo uhradí zbývající nájemné 70 762 Kč (1. 10. 2014 – 31. 6. 2015) a to do konce června 2015

·        Družstvo uhradí zálohu 100 000 Kč na koupi pozemku, nebo příp. pokutu za nedodržení smlouvy, a to do konce června 2015

·        Smlouva o koupi pozemku vejde v platnost po složení celé kupní částky, nejpozději však do konce roku 2015, tzn., že celková cena pozemku (se zaúčtovanou zálohou) musí být uhrazena do konce roku 2015.

·        Při dodržení termínu zaplacení nebudou majitelé požadovat nájemné za druhou polovinu roku 2015

Současný návrh Smlouvy o Smlouvě budoucí a Kupní smlouvy následné konečné verze budou zveřejněny na webových stránkách družstva.

 

3.      Projednání a schválení způsobu financování nákupu pozemku pod garážemi

Při diskuzi o možných způsobech úhrady kupní ceny, řada účastníků vyjádřila negativní stanovisko k možnosti zajištění úvěru na celou částku, proto nebyla tato varianta plénem ani představenstvem navržena k hlasování.

 

Na návrh z pléna bylo formulováno usnesení k financování nákupu:

Členská schůze schvaluje mimořádný vklad do fondu oprav za účelem koupě pozemku nad garážemi ve výši Kč 25 000,- (dvacetpětticíckorun) za každou garáž, splatný do 30. 9. 2015. Doporučený termín úhrady je do 30. 6. 2015. Číslo účtu pro platbu je shodné s účtem, na který se zasílá měsíční nájemné, variabilní symbol za tuto platbu je číslo garáže+2015, ve formátu XXX2015.

Proběhlo hlasování: pro 39 hlasů, proti 1, zdrželi se 1; Schváleno.

 

Členská schůze pověřila dále představenstvo svoláním mimořádné členské schůze v polovině října 2015, kde představenstvo bude informovat družstevníky o postupu při placení, příp. vymáhání řádných plateb a mimořádného vkladu do fondu oprav. Na základě toho družstevníci rozhodnou o dalším postupu.

 

4.      Plán oprav

Představenstvo předložilo členské schůzi plán aktivit:

- dotažení opravy vrat do spodního podlaží

- úklid podlahy garáží a souvisejících prostor, vč. likvidace odložených předmětů

- na návrh z pléna - oprava zatékání na schodiště zadního vstupu do garáží

- investice nejsou navrženy

Na návrh z pléna pověřuje členská schůze představenstvo zajistit úklid garáží dodavatelsky.

Hlasování: pro 41 hlasů, proti 0, zdrželi se 0; Schváleno

 

5.      Diskuze

Z pléna padl dotaz na výši právních nákladů, účetního a ekonomického poradenství pro družstvo v uplynulých letech. Představenstvo odkázalo na podrobnou výsledovku k účetní uzávěrce 2014 a na fakt, že předchozí uzávěrky byly odsouhlasené členskými schůzemi v předchozích letech.

 

Na návrh z pléna bylo představenstvo pověřeno zjištěním možnosti aukce na elektřinu u PRE pro snížení ceny a příp. uzavřením příslušné smlouvy.

 

6.      Závěr

Předsedající poděkoval přítomným a ukončil schůzi v 19:30 hod.

 

 

Zapsal: Ing. Jan Vychytil                                             Zápis ověřil: Pavel Huňáček

 

 

 

Předseda představenstva: Ing. Karol Kružík                         Místopředseda: Ing. Milan Soukup

Příloha: Prezenční listy a Plné moci.