Zápis ze  členské schůze Družstva vlastníků garáží Luka

ze dne 23. 4. 2015

 

 

1.     Zahájení

Schůzi zahájil předseda představenstva družstva Ing. Kružlík  v 18.15, uvítal přítomné a představil přítomnou notářku JUDr. Lenku Leszay, Ph.D. Dále konstatoval, že je přítomno 52 družstevníků (včetně plných mocí) z celkového počtu 69 a schůze je tedy usnášení schopná.

 

2.     Volba orgánů schůze

Předsedající schůze: –  Ing. Karol Kružlík

Zapisovatel –  Ing. Jan Vychytil

Ověřovatel zápisu – Pavel Huňáček

Postupné hlasování: ve všech případěch pro 52, proti 0, zdrželi se 0; Schváleno

 

3.     Program schůze

Na základě návrhu z pléna předsedající nechal hlasovat o doplnění programu členské schůze o následující bod:

-        Doplnění návrhu nových stanov družstva o tento text:

 

Představenstvo je povinno vést vyrovnané hospodářství družstva dle plánu příjmů a výdajů pro dané období, schváleného členskou schůzí.

Bez souhlasu členské schůze nesmí představenstvo družstvo jakkoli zadlužit.

 

Proběhlo hlasování o doplnění programu členské schůze o doplnění návrhu nových stanov družstva: pro 52 hlasů, proti 0, zdrželi se 0; Schváleno

 

4.     Schválení nových stanov družstva

 

Text Návrhu nových stanov byl družstevníkům k dispozici před členskou schůzí na webových stránkách družstva www.garazeluka.cz

 

Paní notářka přítomným vysvětlila,  že důvodem nutnosti schválení nových stanov družstva je povinnost podřízení se zákonu 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech.

 

Dále popsala, že návrh stanov připravených představenstvem upravila pouze tak, aby odpovídaly termonologii dle aktuálně platném zákonu o obchodních společnostech a družstvech.

 

Na základě doplněného programu schůze proběhlo hlasování o doplnění stanov o odstavec 2)  v Čl.46 ve znění:

Představenstvo je povinno vést vyrovnané hospodářství družstva dle plánu příjmů a výdajů pro dané období, schváleného členskou schůzí.

Bez souhlasu členské schůze nesmí představenstvo družstvo jakkoli zadlužit.

 

Proběhlo hlasování o doplnění textu stanov: pro 52 hlasů, proti 0, zdrželi se 0; Schváleno.

 

Po doplnění textu bylo hlasováno o přijetí nových stanov družstva jako celku.

pro 50 hlasů, proti 0, zdrželi se 2; Schváleno.

 

Výše uvedená hlasování proběhla pod dozorem paní notářky JUDr. Lenky Leszay, která následně opustila členskou schůzi v 19,10 hod.

 

5.     Zpráva o činnosti představenstva, hospodaření a plnění přijatých usnesení členské schůze družstva.

 

Přesdeda družstva informoval o činnosti nového představenstva od jeho zvolení. Jednalo se především o převzetí neúplné agendy po předchozím představenstvu.

 

K hospodaření družstva:

-        Příjmy družstva tvoří výhradně pravidelné platby družstevníků, k datu březen 2015 cca 12 družstevníků stále nenavýšilo měsíční platby odsouhlasené na Mimořádné členské schůzi konané dne 28.1.2015.

-        Seznam výdajů za rok 2014 je následující:

o   cca 410 000 Kč pronájem pozemku

o   ostatní výdaje dle tabulky

-        Hospodaření družstva bude schvalováno až po dokončení účetní uzávěrky cca v polovině června 2015

 

Informace k situaci s pozemkem

-        Zatím soud předepsal družstvu povinnost platit roční nájem

-        Nové představenstvo iniciovalo jednání s majiteli pozemků o jejich koupi a ceně

-        Současný návrh majitelů je cena 1 572 000 Kč za 629m2.

 

Představenstvo informovalo členkou schůzi o variantách dalšího postupu ve věci pozemků tak, jak bylo uvedeno v pozvánce:

a)     Platit pronájem pozemku (150,- Kč/m2/rok).

Garáže nebudeme moci převést do osobního vlastnictví a cena za pronájem se navíc může každý rok navyšovat.

b)     Zaplatit požadovaných cca 1,6 miliónů Kč navýšením vkladu družstevníků.

Každý družstevník jednorázově zaplatí částku 22.460,- Kč, družstvo nebude mít žádné závazky vzhledem k pozemkům a po vyřízení nákupu budeme příp. moci převést garáže do osobního vlastnictví.

c)     Zaplatit požadovaných cca 1,6 miliónů Kč pomocí úvěru od některé banky.

Proběhlo orientační hlasování k jednotlivým variantám s následujícím výsledkem:

a)     pro 0 hlasů, proti 52, zdrželi se 0

b)     pro 51 hlasů, proti 1, zdrželi se 0

c)     pro 1 hlas

 

Na základě projednání výše uvedeného bodu bylo hlasováno o následujícím usnesení členské schůze:

 

Členská schůze splnomocňuje představenstvo družstva k jednání o koupi pozemků dle bodu 4 programu schůze. Představenstvo předloží případnou dohodu o koupi následující členské schůzi k odsouhlasení.

 

Proběhlo hlasování o usnesení: pro 52 hlasů, proti 0, zdrželi se 0; Schváleno.

 

Další členská schůze proběhne v polovině června 2015.

 

6.     Diskuze a závěr

 

Účetní uzávěrky družstva za předchozí roky je možné nalézt v obchodním rejstříku.

 

Představenstvo družstva připraví přehled hospodaření družstva za uplynulý rok.

 

Při nástupu nového představenstva do funkce bylo na účtu družstva cca 106 000 Kč.

 

Předsedající poděkoval přítomným a ukončil schůzi ve 20,00 hod.

 

 

 

Zapsal: Ing. Jan Vychytil                                                         Zápis ověřil: Pavel Huňáček

 

 

 

Předseda představenstva: Ing. Karol Kružík                    Člen představenstva: Pan Milan Soukup

 

 

 

 

Příloha: Prezenční listy a Plné moci.