Zápis z mimořádné členské schůze Družstva vlastníků garáží Luka ze dne 28. 1. 2015

 

1.     Zahájení

Schůzi zahájil předseda představenstva družstva Ing. Motyčka (předsedající schůze) v 18.15, uvítal přítomné a konstatoval, že je přítomno 38 družstevníků (včetně plných mocí) z celkového počtu 72, schůze je tedy usnášení schopná.

 

2.     Volba orgánů schůze

Z pléna byli navrženi:

Zapisovatel – p. Ing. Jan Vychytil

Ověřovatel zápisu – p. Pavel Huňáček

Společné hlasování: pro 38, proti 0, zdrželi se 0; Schváleno

 

3.     Program schůze

Na základě návrhu z pléna předsedající nechal hlasovat o doplnění programu členské schůze o následující body:

-        Setrvání p. Ing. Zoltána Tonko v představenstvu

-        Navýšení úhrady družstevníků za užívání garáže

-        Odsouhlasení odměny členům představenstva

-        Volba revizní komise

Hlasování: pro 38, proti 0, zdrželi se 0; Schváleno

 

4.     Odvolání člena představenstva p. Ing. Zoltána Tonko

Vzhledem k neúčasti p. Ing. Zoltána Tonko na členské schůzi, navrhlo plénum schůze jeho odvolání z představenstva družstva.

Hlasování: pro 38, proti 0, zdrželi se 0; Schváleno

 

5.     Volba nového představenstva

Předseda p. Ing. Motyčka a člen představenstva p. Gábor oznámili členské schůzi své odstoupení z představenstva k nejbližšímu možnému termínu. Po diskuzi byli navrženi jako členové nového představenstva následující družstevníci a bylo o nich hlasováno:

Pan Ing. Karol Kružlík (garáž 201) Hlasování: pro 38, proti 0, zdrželi se 0; Schváleno

Pan Michal Švejcar (garáž 223) Hlasování: pro 38, proti 0, zdrželi se 0; Schváleno

Pan Ing. Milan Soukup (garáž 236) Hlasování: pro 37, proti 0, zdrželi se 1; Schváleno

 

6.     Navýšení úhrady družstevníků za užívání garáže

Po diskusi bylo vzhledem k očekávaným dalším výdajům (nájem pozemku, právní služby atd.) navrženo z pléna navýšení úhrady družstevníků za užívání garáže na Kč 500 měsíčně, od 1. 3. 2015.

Hlasování: pro 38, proti 0, zdrželi se 0; Schváleno

 

7.     Projednání odměn členům představenstva

Po diskusi bylo hlasováno o návrhu pléna na odměny představenstvu v následující výši:

Předseda představenstva Kč 800 měsíčně

Členové představenstva Kč 400 měsíčně

Hlasování: pro 38, proti 0, zdrželi se 0; Schváleno

 

8.     Volba revizní komise

Jako členové revizní komise byli navrženi následující družstevníci a bylo hlasováno:

Paní MUDr. Marcela Trojánková (garáž 233) Hlasování: pro 38, proti 0, zdrželi se 0; Schváleno

Pan Josef Gábor (garáž 135) Hlasování: pro 38, proti 0, zdrželi se 0; Schváleno

Pan Pavel Huňáček (garáž 130) Hlasování: pro 38, proti 0, zdrželi se 0; Schváleno

 

9.     Diskuze a závěr

V závěru schůze družstevníci společně navrhli termín řádné členské schůze na 23. 4. 2015.

Hlasování: pro 32, proti 0, zdrželi se 9; Schváleno

 

Předsedající poděkoval přítomným a ukončil schůzi v 19,30 hod.

 

 

Zapsal: Ing. Jan Vychytil                                                         Zápis ověřil: Pavel Huňáček

 

 

Předseda představenstva: Ing. Jiří Motyčka                     Člen představenstva: Josef Gábor

 

 

 

Příloha: Prezenční listina a Plné moci, 5 str.