Zápis z členské schůze Družstva vlastníků garáží Luka

ze dne 28. 4. 2016

 

1.       Zahájení, volba orgánů schůze a schválení programu schůze

Schůzi zahájil v 18:10 předsedající Ing. Karol Kružlík, předseda představenstva družstva, uvítal přítomné a představil hosta, Mgr. Vondráška, advokáta se zkušenostmi z privatizací bytových družstev.

 

Dále konstatoval, že je přítomno 36 družstevníků (včetně plných mocí) z celkového počtu 69 a schůze je tedy usnášení schopná.

 

Předsedající schůze Ing. Kružlík navrhl orgány schůze:

Zapisovatel: Ing. Jan Vychytil

Ověřovatel zápisu: Pavel Huňáček

Společné hlasování: ve všech případech pro 36 proti 0, zdrželi se 0; Schváleno

 

Proběhlo hlasování o programu členské schůze dle pozvánky:

1.       Zahájení, volba zapisovatele a ověřovatele zápisu, ověření prezence, schválení programu

2.       Zpráva o činnosti představenstva, hospodaření a účetní uzávěrka za r. 2015, plnění přijatých usnesení členské schůze družstva

3.    Informace o kladech a záporech družstevního a soukromého vlastnictví garáží

        4.     Plán činnosti na příští období

5.       Diskuse

6.       Závěr

Hlasování: pro 36 hlasů, proti 0, zdrželi se 0; Schváleno

 

2.       Zpráva o činnosti představenstva, hospodaření a účetní uzávěrka 2015

Ing. Kružlík informoval o hlavních aktivitách představenstva od minulé schůze:

·         mimořádný vklad do fondu oprav za účelem koupě pozemku pod garážemi ve výši Kč 25 000,- (dvacetpětticíckorun) za každou garáž  byl uhrazen všemi družstevníky

·         všechny pozemky pod garážemi jsou již v majetku družstva a jsou zapsány v katastru nemovitostí

·         Příjmy za rok 2015 byly 2 221 405 Kč, výdaje 1 998 436 Kč, k datu schůze je na účtu družstva zůstatek 338 535 Kč.

·         Největšími pravidelnými výdajovými položkami družstva je pojištění (cca 34 000 Kč/rok) a elektřina (cca 40 000 Kč/rok)

·         Úplná výsledovka k účetní uzávěrce bude zveřejněna na webu družstva www.garazeluka.cz.

 

Členská schůze vzala výše uvedenou zprávu na vědomí.

 

3.    Informace o kladech a záporech družstevního a soukromého vlastnictví garáží

Mgr Vondrášek informoval členskou schůzi o kladech a záporech družstevního a soukromého vlastnictví garáží a dalších specifikách jako:

Podzemní objekt garáží nelze zapsat do katastru nemovitostí jako objekt

Garáže jsou celkem na 4 různých pozemcích

Odhadované náklady na převod garáží do osobního vlastnictví činí cca 20 000 Kč/garáž.

 

Proběhlo orientační hlasování o zájmu přítomných družstevníků o převod garáží do osobního vlastnictví: Hlasování: pro 3 hlasy, proti 33

 

Členská schůze ukládá představenstvu vyžádat si názor na převod do garáží osobního vlastnictví od všech družstevníků - emailem příp. dopisem.

 

 

 

 

 

 4.     Plán činnosti na příští období

·         V průběhu května 2015 proběhne úklid společných prostor garáží

·         Proběhne oprava střechy nad vjezdem do garáží

·         Proběhne oprava zadního vstupu – zatékání

·         Představenstvo prověří možnost změny osvětlení vjezdových ramp (např. LED)

·         Představenstvo zajistí kontrolu citlivosti dálkového ovládání vjezdu do horního patra. Dále prověří podmínky rekonstrukce dálkového ovládání vjezdových vrat, s přihlédnutím k možnosti změny technologie, která umožňuje použití levnějších dálkových ovladačů.

 

Proběho hlasování o plánu činnosti na příští období:

Hlasování: pro 36 hlasů, proti 0, zdrželi se 0; Schváleno

 

5.       Diskuse

Proběha bohatá diskuse o kladech a záporech družstevního a soukromého vlastnictví garáží .

Proběhlo orientační hlasování o zájmu přítomných družstevníků o snížení měsíční platby z 500,- zpět na 300,- Kč/měsíc: Hlasování: pro 4 hlasy, zdrželi se 1, proti 31

Na základě diskuse bylo představenstvo pověřeno připravit pro příští členskou schůzi odhad nutné finanční rezervy družstva pro řešení havarijních situací.

 

6.       Závěr

Předsedající poděkoval přítomným a ukončil schůzi v 19:30 hod.

 

 

Zapsal: Ing. Jan Vychytil                                                                   Zápis ověřil: Pavel Huňáček

 

 

 

 

Předseda představenstva: Ing. Karol Kružík                               Místopředseda: Ing. Milan Soukup

 

 

 

 

Příloha: Prezenční listy a Plné moci.