Zápis z členské schůze Družstva vlastníků garáží Luka

ze dne 8. 6. 2016

 

1.       Zahájení, volba orgánů schůze a schválení programu schůze

Schůzi zahájil v 18:10 předsedající Ing. Karol Kružlík, předseda představenstva družstva, uvítal přítomné  a konstatoval, že je přítomno 28 družstevníků (včetně plných mocí) z celkového počtu 69 a schůze tedy není usnášení schopná, takže další jednání je pouze informativní. Předsedající navrhl orgány schůze:

Zapisovatel: Ing. Jan Vychytil

Ověřovatel zápisu: Pavel Huňáček

a navrhl hlasování ve zkráceném režimu.

 

Na námitku z pléna proběhla krátká diskuze k navrženému režimu hlasování a proběhlo hlasování: pro 27 proti 1, zdrželi se 0; Schváleno používání zkráceného hlasování

 

Dále proběhlo hlasování o orgánech a programu schůze dle pozvánky: pro 28, proti 0, zdrželi se 0; Schváleno

 

V cca 18:30 předsedající konstatoval, že se dostavili další družstevníci, takže je přítomno 35 členů (včetně plných mocí) z celkového počtu 69 a schůze je tedy usnášení schopná.

 

2.       Zpráva o činnosti představenstva, hospodaření a účetní uzávěrka 2016

Ing. Kružlík informoval o hlavních aktivitách představenstva od minulé schůze:

·         Družstvo fungovalo bez závažných problémů, představenstvo řešilo pouze provozní opravy pohonů    a ovládání vrat, opravu díry plastového zastřešení vjezdu, opravu zadního vstupního prostoru a úklid dle plánu činnosti.

·         Otevírání vjezdových vrat bylo vybaveno systémem dálkového otevírání telefonními čísly, přítomní byli s čísly seznámeni a jsou dále k dispozici na vyžádání u předsedy představenstva

·         Pro zjednodušení dalšího úklidu byla instalovaná trubka ke kanálu pod schody dolního patra. Příští úklid je plánován na 15.6.

·         Změnu fungujícího osvětlení vjezdových ramp představenstvo zatím nedoporučuje, bude dále sledovat příp. poruchy.

·         Představenstvu se z kapacitních důvodů nepodařilo zajistit písemné podklady k problematice převodu garáží osobního vlastnictví a následně si vyžádat dokumentovaný (emailem příp. dopisem) názor všech družstevníků.

·         Příjmy družstva za rok 2016 jsou pouze z příspěvků členů do fondu oprav, pronájmu technické místnosti (136) a zůstatků z předchozího období a činily Kč 681 210

·         Výdaje byly Kč 159 667, největšími pravidelnými výdajovými položkami je pojištění (cca Kč 35 000/rok) a elektřina (cca 42 000 Kč/rok), údržba vrat činila cca Kč 30 000 a drobné výdaje, vč. paušálních náhrad představenstvu cca Kč 30 000 přes pokladnu.  Přehled příjmů a výdajů v příloze.

·         K 31.12.2016 bylo na účtu družstva Kč 458 241, zůstatek k datu schůze je Kč 601 054.

·         V účetníctví jsou evidovány menší dluhy dvou členů následkem špatného zadání trvalého příkazu k platbě, předseda představenstva s nimi problém průběžně řeší.

 

Členská schůze vzala výše uvedenou zprávu na vědomí a proběhla diskuse, která skončila následujícími návrhy do plánu činnosti představenstva:

·         K převodu do osobního vlastnictví – Navrhuje se, že představenstvo tento bod neuzavře, ale převezme dále do plánu na příští období a bude pracovat na přípravě odborných podkladů a informací k převodu do garáží do osobního vlastnictví. Hlasování: pro 1, proti 31, zdrželi se 3; Neschváleno

·         K příjmům družstva – navrhuje se snížení výše měsíčního příspěvku od 1.1.2018. Hlasování: Kč 350 pro 4, Kč 300 pro 30, zdržel se 1; Schváleno Kč 300.

 

 

 

3.       Plán činnosti na příští období

·         Představenstvo navrhuje pokračovat v činnosti družstva, běžné údržbě a opravách, bez významných investic a výdajů.

·         Představenstvo zajistí vyrovnání minulých dlužných částek 2 členů.

·         Představenstvo zajistí informování členů o snížení příspěvku od 1.1.2018

Plénum nemělo žádné připomínky a vzhledem k předchozímu hlasování je plán činnosti schválen.

 

5.       Diskuse

Proběha předchozí diskuse ke zprávě o činnosti.

Družstevníci upozornili na problém s čidlem zavírání vrat do spodního patra a na vadnou žárovku výjezdového semaforu v horním patře - představenstvo bude řešit v rámci běžné údržby.

 

6.       Závěr

Předsedající poděkoval přítomným a ukončil schůzi v 19:15 hod.

 

 

 

Zapsal: Ing. Jan Vychytil                                                                  Zápis ověřil: Pavel Huňáček

 

 

 

Předseda představenstva: Ing. Karol Kružík                               Místopředseda: Ing. Milan Soukup

 

 

 

Přílohy: Prezenční listy a Plné moci, Přehled příjmů a výdajů 2016