NZ 109/2015

N   132/2015                             

strana první

 

STEJNOPIS

N o t á ř s k ý   z á p i s

           

sepsaný dne dvacátého třetího dubna roku dva tisíce patnáct (23.4.2015) mnou JUDr. Lenkou Leszay, Ph.D., LL.M., notářkou se sídlem v Praze, se sídlem notářské kanceláře Praha 1, Na Florenci 35, v notářské kanceláři tamtéž. ---------------------------------

 

Dnešního dne jsem se zúčastnila členské schůze družstva Družstvo vlastníků garáží LUKA se sídlem Praha 5 - Stodůlky, Kettnerova 1940, PSČ 155 00, identifikační číslo 630 82 772, zapsaného v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle Dr, vložka 2454 (dále též jen „Družstvo“), svolané na 18,00 hodin dnešního dne do prvního patra garáží na adrese Praha 5 - Stodůlky, Kettnerova 1940, PSČ 155 00. ----

 

O rozhodnutí orgánu právnické osoby, tedy orozhodnutí členské schůze družstva Družstvo vlastníků garáží LUKA, vydávám ve smyslu §72 odst. 1 písm. e) a §80 a násl. notářského řádu následující: ------------------------------------------------------------------------

 

o s v ě d č e n í

 

Část první: ------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obsah rozhodnutí orgánu Družstva, místo, den a rok jeho přijetí. ------------------------

Osvědčuji, že členská schůze družstva Družstvo vlastníků garáží LUKA se sídlem Praha 5 - Stodůlky, Kettnerova 1940, PSČ 155 00, identifikační číslo 630 82 772 (dále též jen "členská schůze Družstva") na návrh přednesený předsedajícím členské schůze panem Ing. Karlem Kružlíkem, přijala dnes, tedy dne 23.4.2015 (dvacátého třetího dubna roku dva tisíce patnáct) při svém jednání na místě samém v prvním patře garáží na adrese Praha 5 – Stodůlky, Kettnerova 1940, PSČ 155 00, v době od 18,15 do 19,15 hodin, svým usnesením toto: -------------------------------------------------------------------------------

 

r o z h o d n u t í

 

Obsah rozhodnutí - k bodu programu číslo 3 – Projednání a schválení nových stanov družstva ------------------------------------------------------------------------------------------

„Členská schůze Družstva schvaluje návrh na změnu stanov tak, že dosavadní znění stanov se ruší a včetně nadpisů a členění se nahrazuje novým zněním upraveným v souladu s novým občanským zákoníkem a zákonem o obchodních korporacích; nové úplné znění stanov je tedy následující: ------------------------------------------------------------------

 

 

 

strana druhá

 

STANOVY

Družstvo vlastníků garáží LUKA

 

Část I.

Základní ustanovení

                                                           

                                                             Čl. 1

 

1) Obchodní firma:Družstvo vlastníků garáží LUKA. ---------------------------------------------------------------------

2) Sídlo: Praha 5 - Stodůlky, Kettnerova 1940, PSČ 155 00. ---------------------------------------------------------

3) Družstvo je zapsáno v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze v oddílu Dr., vložce 2454 a má přiděleno identifikační číslo 630 82 772. Družstvo je nebytovým družstvem ve smyslu zákona o obchodních korporacích. Právní poměry družstva se řídí zákonem a těmito stanovami. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Čl. 2

1) Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, které je založeno za účelem zajišťování potřeb svých členů v oblasti garážování vozidel.-------------------------------------------------------------------------------

2) Členové družstva neručí za závazky družstva.------------------------------------------------------------------------------

3) Družstvo je právnickou osobou, vystupuje v právních vztazích svým jménem a za porušení svých závazků odpovídá do výše všech základních členských vkladů.---------------------------------------------------------

4) Družstvo je obchodní korporací.--------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Část II.

       Činnost družstva

   Čl. 3

Činnost družstva je založena na osobním vlastnictví garáží s podílovým vlastnictvím na příjezdových komunikacích, na jejich správě, provozu a na ostatním majetku družstva. Na pořízení garáže se člen družstva nebo jeho právní předchůdce podílel členským vkladem. ----------------------------------------------------

Čl. 4

Předmětem činnosti družstva je zajišťování výstavby, provozu a údržby garáží LUKA, přičemž družstvo zejména:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

a) zabezpečuje přípravu, výstavbu, údržbu, opravy, rekonstrukce a modernizaci garáží,-----------------------

b) přiděluje garáže, případně účelové prostory do osobního vlastnictví družstevníků,---------------------------

c) poskytuje a zabezpečuje služby spojené s garážováním, --------------------------------------------------------------

d) vykonává i jiné služby schválené členskou schůzí družstva,-----------------------------------------------------------

e) pronajímá družstevní garáže.------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

 

 

strana třetí

 

Část III.

Členství v družstvu

 

Čl. 5

Vznik členství

 

1) Členství vzniká po splnění podmínek daných zákonem a těmito stanovami:-----------------------------------

               a) dnem vzniku družstva při založení družstva,--------------------------------------------------------------------------

               b) převodem nebo přechodem  družstevního podílu,------------------------------------------------------------------

               c) dnem rozhodnutí příslušného orgánu družstva o přijetí za člena.---------------------------------------------

2) Za člena družstva může být přijat zletilý občan s trvalým pobytem  na území České republiky nebo právnická osoba se sídlem na území České republiky, kteří se písemně zavážou k dodržování stanov.

3) Jako dědic družstevního podílu se může stát členem družstva i nezletilá fyzická osoba, nebo též fyzická osoba, která nemá na území České republiky trvalý pobyt.-----------------------------------------------------

Čl. 6

1) Členství vzniká dnem, kdy představenstvo rozhodne o přijetí za člena na základě písemné přihlášky. K přihlášce musí být připojeno potvrzení o zaplacení zápisného a základního členského vkladu.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2) Přihláška žadatele o přijetí za člena i rozhodnutí družstva o přijetí musí mít písemnou formu a vždy obsahují obchodní firmu družstva, jména a bydliště žadatele o členství a vymezení jeho družstevního podílu.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3) Představenstvo je povinno rozhodnout o přihlášce nejpozději do 90 (devadesáti) dnů ode dne, kdy mu byla přihláška doručena. Rozhodnutí zašle žadateli doporučeným dopisem, pokud si je tento nevyzvedne osobně. V případě zamítnutí uvede i důvody, které k zamítnutí vedly. Proti rozhodnutí není odvolání.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4) Družstvo vrátí zápisné a základní členský vklad žadateli, kterého nepřijalo za člena, do 30 (třiceti) dnů ode dne nabytí účinnosti rozhodnutí o nepřijetí žadatele za člena družstva.---------------------------------

 

Čl. 7

Družstevní podíl

 

1) Družstevní podíl představuje práva a povinnosti člena plynoucí z členství v družstvu.----------------------

2) Každý člen může mít pouze jeden družstevní podíl.----------------------------------------------------------------------

3) Spoluvlastnictví družstevního podílu je vyloučeno, vyjma společného jmění manželů.---------------------

4) Zastavení družstevního podílu je vyloučeno.--------------------------------------------------------------------------------

5) Převod a přechod družstevního podílu je možný jen na osobu, která splňuje podmínky stanov pro přijetí za člena družstva podle článku 5 těchto stanov.----------------------------------------------------------------------

6) Na dědice družstevního podílu přechází nájem družstevní garáže nebo právo na uzavření smlouvy o nájmu družstevní garáže, včetně práv a povinností s tím spojených. Je-li družstevní podíl ve společném jmění manželů, přechází družstevní podíl na pozůstalého manžela, k tomu se přihlédne při vypořádání dědictví.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7) Převodem družstevního podílu, s nímž je spojen nájem družstevní garáže  nebo právo na uzavření smlouvy o nájmu družstevní garáže, dochází k převodu nájmu družstevní garáže anebo k převodu práva na uzavření smlouvy o nájmu družstevní garáže včetně všech práv a povinností s ním spojených a včetně všech dluhů převodce.------------------------------------------------------------------------------------------------------

8) Rozdělení družstevního podílu je možné jen tehdy, je-li člen nájemcem nejméně dvou garáží. Při rozdělení družstevního podílu a při převodu nebo přechodu družstevních podílů vzniklých rozdělením se určí, se kterým z nových družstevních podílů bude spojen nájem té které garáže.---------------------------

strana čtvrtá

 

Čl. 8 

Společné členství manželů

 

1) Společné členství manželů v družstvu vzniká, jestliže je družstevní podíl součástí společného jmění manželů. Ze společného členství jsou oba manželé oprávněni a povinni společně a nerozdílně. Jako společní členové mají jeden (1) hlas.-----------------------------------------------------------------------------------------------

2) Právní vztahy z družstevního podílu ve společném jmění manželů se řídí ustanoveními občanského zákoníku o manželském majetkovém právu a společném jmění manželů.------------------------------------------

3) Je-li s družstevním podílem, který je součástí společného jmění manželů, a tedy se společným členstvím manželů v družstvu, spojeno právo na uzavření nájemní smlouvy k družstevní garáži, jde o právo na uzavření smlouvy o společném nájmu manželů.-----------------------------------------------------------------

4) Je-li s družstevním podílem, který je součástí společného jmění manželů, a tedy se společným členstvím manželů v družstvu, spojen nájem družstevní garáže, jde o společný nájem manželů.---------

5) Je-li jeden z manželů výlučným členem družstva, mají oba manželé společné nájemní právo podle občanského zákona odvozené od práva nájmu manžela, který je výlučným členem družstva. V případě zániku členství manžela, od jehož nájemního práva bylo společné nájemní právo odvozeno, zaniká také nájemní právo druhého manžela.---------------------------------------------------------------------------------------------

6) Přeměnilo-li se společné členství manželů na výlučné členství jen jednoho z manželů, nemá tato skutečnost vliv na společné nájemní právo. -------------------------------------------------------------------------------------

7) Společné členství manželů zaniká:----------------------------------------------------------------------------------------------

       a) vypořádáním společného jmění manželů,------------------------------------------------------------------------------

       b) marným uplynutím lhůty pro jeho vypořádání podle občanského zákoníku,------------------------------

       c) rozhodnutím soudu, ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

       d) písemnou dohodou rozvedených manželů,----------------------------------------------------------------------------

       e) smrtí jednoho z bývalých manželů, --------------------------------------------------------------------------------------

       f) vyloučením jednoho z manželů z družstva z důvodů spočívajících výhradně na straně tohoto
          manžela.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Čl. 9

Převod a přechod členství

 

1) Člen může převést svá práva a povinnosti spojené s členstvím v družstvu na jinou osobu.--------------

2) Smrtí člena přechází jeho členství v družstvu na dědice, kterému připadl členský podíl a garáž.-------

 

Čl. 10

Splynutí členství

 

1. Jestliže člen získá v družstvu garáží další členství, např. z důvodu dědění, převodem členských práv a povinností, sloučení družstev a převodu části majetku, vyzve družstvo člena, aby provedl některou z dispozic zániku členství. Jestliže člen nevykoná tuto dispozici do třech (3) měsíců od výzvy družstva, splyne takto získané členství s členstvím původním v členství jediné.----------------------------------

2. Při splynutí členství platí délka nejstaršího členství. Členská práva a povinnosti z takto splynutého členství zůstávají členovi zachovány.-----------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

strana pátá

 

Čl. 11

Přeměna členství

Samostatné členství zůstavitele se v případě uvedeném v čl. „úmrtí člena“ mění na samostatné členství každého z dědiců jednotlivých členských podílů zůstavitele nebo na společné členství.-----------

 

Čl. 12

Členská práva a povinnosti

Člen družstva má práva zejména:---------------------------------------------------------------------------------------------------

1) Účastnit se osobně nebo prostřednictvím svého zákonného zástupce na jednání a rozhodování členské schůze.----------------------------------------------------------------------------------------

2) Být volen do orgánů družstva, je-li plně svéprávný.-----------------------------------------------------

3) Účastnit se veškeré družstevní činnosti.---------------------------------------------------------------------

4) Na vypořádací podíl podle stanov v případě zániku členství.----------------------------------------

5) Předkládat návrhy na zlepšení činnosti družstva, obracet se s podněty, připomínkami nebo stížnostmi, týkajícími se činnosti družstva k příslušným orgánům družstva a být o jejich vyřízení informován nejdéle do devadesáti (90) dnů.----------------------------------------------

6) Na přidělení garáže určené do vlastnictví zaplacením splatné peněžní částky dalšího členského vkladu a uzavřením písemné dohody o výstavbě.--------------------------------------------

7) Na roční vyúčtování zaplacených záloh na provoz a režii spojenou s užíváním garáže a na vypořádání podle zásad schválených členskou schůzí.-----------------------------------------------

8) Po kolaudaci garáží a účelových ploch má nárok na protokolární převzetí do užívání.----

Člen družstva je povinen zejména:--------------------------------------------------------------------------------------------------

1) Dodržovat stanovy a plnit usnesení orgánů družstva.--------------------------------------------------

2) Uhradit zálohový členský podíl, popřípadě doplatek členského podílu ve stanovené výši a lhůtě.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3) Platit zálohy na náklady spojené s provozem a režií garáží.----------------------------------------

4) Chránit družstevní majetek, dodržovat provozní řád garáží a společných prostor, předpisy o požární ochraně a řádně užívat a udržovat garáže jakož i společné prostory a zařízení.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5) Převzít garáž na základě protokolu o užívání garáže.--------------------------------------------------

6) Oznamovat družstvu, prostřednictvím správce objektu, včas změny, které jsou podstatné pro vedení evidence členů a garáží, rozúčtování záloh a úhrad za plnění poskytovaná s užíváním garáže. Dále je povinen neprodleně oznamovat změnu adresy pro doručování. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

7) Umožnit pověřeným zástupcům družstva, po předchozím oznámení, zjištění technického stavu garáže.--------------------------------------------------------------------------------------------

8) Umožnit výkon práva zástupcům oprávněných orgánů jako např. hasičskému sboru,
el. rozvodných závodů apod.----------------------------------------------------------------------------------------

9) Jestliže ví předem o své dlouhodobé nepřítomnosti, oznámit tuto skutečnost družstvu. Současně je povinen označit osobu, která po tuto dobu zajistí možnost vstupu do garáže v případě, kdy to bude nezbytně nutné. Neučiní-li tak, je takovou osobou družstvo.----------

10) Podílet se na základě rozhodnutí členské schůze na úhradě ztráty družstva.--------------

11) Provádět běžnou údržbu v garáži podle článku 22. ---------------------------------------------------

 

 

 

strana šestá

 

Čl. 13

Členský vklad

 

1) Členský vklad člena družstva je tvořen součtem základního členského vkladu a všech dalších jeho případných členských vkladů.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------

2) Každý člen se podílí na základním kapitálu družstva základním členským vkladem. Výše základního členského vkladu je pro všechny členy družstva stejná a činí 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých). --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Čl. 14

Další členský vklad

 

1) Další členský vklad představuje další majetkovou účast člena na výstavbě garáží a společných prostor převyšující základní členský vklad.---------------------------------------------------------------------------------------

2) Výše, způsob a termíny zaplacení záloh na další členský vklad byly určeny družstvem před zahájením výstavby. Výše dalších členských vkladů jednotlivých členů družstva byla družstvem určena po dokončení výstavby, vypořádání finančních zdrojů s financujícím peněžním ústavem finanční zdroje a rozdělení nákladů a zdrojů financování objektu na jednotlivé garáže. ---------------------------------------------

3) O převzetí povinnosti k případnému dalšímu členskému vkladu uzavře družstvo se členem písemnou smlouvu, která musí obsahovat údaje o výši vkladu a lhůtu pro splnění vkladové povinnosti.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                           Čl. 15

Převod družstevního podílu včetně převodu jeho části

 

1) Převod družstevního podílu ani převod jeho části v případě, že se převádí část podílu spojená s nájmem alespoň jedné garáže nepodléhá souhlasu představenstva.------------------------------------------------

2) Družstevní podíl přechází na nabyvatele ve vztahu k družstvu předložením smlouvy o převodu družstevního podílu nebo pozdějším dnem uvedeným v této smlouvě.-----------------------------------------------

3) Tytéž účinky jako předložení smlouvy o převodu družstevního podílu nastávají, jakmile družstvo obdrží písemně oznámení dosavadního člena (společných členů) o převodu členství a písemný souhlas nabyvatele členství.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Čl. 16

Seznam členů

 

1) Družstvo vede seznam svých členů. Společní členové - manželé se v seznamu členů výslovně uvádějí jako společní členové; je-li členem družstva pouze jeden z manželů, uvádí se v seznamu pouze tento z manželů, bez ohledu, že vznikl společný nájem manželů. -------------------------------------------

Do seznamu členů se zapisuje:-------------------------------------------------------------------------------------------------------

a) jméno a bydliště, rodné číslo fyzické osoby (IČO, název a sídlo právnické osoby) případně také jiná členem určená adresa pro doručování,------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

b) adresa pro elektronické doručování  a telefonní číslo člena družstva,----------------------------------

c) den a způsob vzniku a zániku členství v družstvu,-------------------------------------------------------------

d)  výše členského vkladu v členění na základní členský vklad a další členské vklady a rozsah splnění vkladové povinnosti k členskému vkladu.------------------------------------------------------------------

2) Člen je povinen oznámit a doložit družstvu každou změnu údajů evidovaných v seznamu členů bez zbytečného odkladu poté, kdy tato skutečnost nastala.  Družstvo doručuje všechny písemnosti členovi

 

strana sedmá

 

na adresu uvedenou v seznamu členů, pokud člen neoznámí družstvu jinou doručovací adresu, nebo na elektronickou adresu člena družstva. ------------------------------------------------------------------------------------------

3) Do seznamu členů má právo nahlížet a žádat bezplatné vydání potvrzení o svém členství a obsahu svého zápisu v seznamu členů každý člen družstva. Pokud člen požaduje vydání tohoto potvrzení častěji než jedenkrát za rok, je povinen uhradit družstvu odůvodněné náklady s tím spojené.---------------

4) Družstvo je povinno umožnit nahlédnout do příslušné části seznamu každému, kdo osvědčí právní zájem na tomto nahlédnutí nebo doloží písemný souhlas člena, kterého se zápis týká; podpis člena musí být úředně ověřen. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5) Přestane-li být člen družstva jeho členem, družstvo vyznačí tuto skutečnost v seznamu členů bez zbytečného odkladu. Do této části seznamu družstvo umožní nahlédnout pouze bývalému členovi, jehož se zápis týká, a jeho právnímu nástupci. --------------------------------------------------------------------------------

 

 Čl. 17

Zánik členství

 

1) Členství v družstvu zaniká:---------------------------------------------------------------------------------------------------------

a) písemnou dohodou uzavřenou mezi družstvem a členem družstva;------------------------------------

b) vystoupením člena,--------------------------------------------------------------------------------------------------------

c) smrtí člena družstva,-------------------------------------------------------------------------------------------------------

d) vyloučením člena,----------------------------------------------------------------------------------------------------------

e) prohlášením konkurzu na majetek člena družstva,-------------------------------------------------------------

f)  zamítnutím insolvenčního návrhu pro nedostatek majetku člena,---------------------------------------

g) doručením vyrozumění o neúspěšné opakované dražbě v řízení o exekuci nebo o výkonu rozhodnutí, nebo není-li družstevní podíl převoditelný, pravomocným nařízením výkonu rozhodnutí k postižení družstevního podílu nebo právní mocí exekučního příkazu k postižení družstevního podílu, k postižení družstevního podílu po uplynutí lhůty uvedené ve výzvě ke splnění vymáhané povinnosti podle zvláštního právního předpisu a, byl-li v této lhůtě podán návrh na zastavení exekuce, po právní moci rozhodnutí o tomto návrhu; nebo zánikem družstva bez právního nástupce,-----------------------------------------------------------------------------------------

h) jiným způsobem stanoveným zákonem.---------------------------------------------------------------------------

2) Zánikem členství, které bylo spojeno s právem na uzavření smlouvy o nájmu družstevní garáže, nebo s právem nájmu k družstevní garáži zaniká také toto právo. Současně také zaniká právo družstva na splnění vkladové povinnosti, avšak právo na úroky z prodlení tím není dotčeno. Ustanovení tohoto odstavce neplatí při zániku členství převodem nebo přechodem družstevního podílu na jinou osobu.---

3) Členství v družstvu se obnovuje, jestliže byl:--------------------------------------------------------------------------------

a) zrušen konkurz na majetek člena; to neplatí, jestliže byl konkurz zrušen po splnění rozvrhového usnesení nebo proto, že majetek dlužníka je zcela nepostačující,-----------------------

b) pravomocně zastaven výkon rozhodnutí nebo exekuce postižením družstevního podílu.------

 

Čl. 18

  Dohoda

Dohodou o zániku členství mezi členem a družstvem, uzavřenou v písemné formě, členství končí sjednaným dnem. Jedno vyhotovení dohody o skončení členství vydá družstvo členovi.-------------

 

 

strana osmá

 

Čl. 19

Vystoupení

Člen může z družstva vystoupit. Členství zaniká uplynutím výpovědní doby dvou (2) měsíců; běh této lhůty začíná prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení písemného oznámení člena o vystoupení družstvu.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Čl.  20

Úmrtí člena

 

1) Zemře-li člen družstva, přechází dnem jeho smrti členství v družstvu na dědice.-----------------------------

2) Na dědice družstevního podílu přechází nájem družstevní garáže nebo právo na uzavření smlouvy o nájmu družstevní garáže, včetně práv a povinností s tím spojených.--------------------------------------------------

3) Náležely-li zůstaviteli dva nebo více členských podílů v jednom a témže družstvu, mohou jednotlivé členské podíly připadnout různým dědicům.-------------------------------------------------------------------------------------

4) Družstevní podíl, který byl ve společném jmění manželů, přechází na pozůstalého manžela, k tomu se přihlédne při vypořádání dědictví.------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Čl. 21

Vyloučení člena z družstva

  Představenstvo může rozhodnout o vyloučení člena, jestliže člen družstva:--------------------------------------

a) hrubě nebo opakovaně porušil povinnosti vyplývající z práva na uzavření smlouvy o nájmu garáže nebo z nájmu družstevní garáže při neplacení nájemného po dobu delší než šest (6) měsíců,-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

b) přestal splňovat podmínky členství v družstvu podle zákona nebo těchto stanov,----------------

c) z jiných důležitých důvodů uvedených ve stanovách,---------------------------------------------------------

d) byl pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin spáchaný na družstvu nebo na osobě, která oprávněně užívá garážový areál anebo proti cizímu majetku, který se v tomto areálu nachází,----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

e)  zavrženíhodným způsobem zasáhl do práv nebo oprávněných zájmů družstva nebo jeho členů, závažným způsobem nebo opakovaně porušil své členské povinnosti, nesplnil vkladovou povinnost k dalšímu členskému vkladu, ke které se zavázal, po dobu alespoň jednoho roku neoznámil změnu své adresy evidované v seznamu členů a jeho skutečný pobyt se stal pro družstvo neznámý, zneužil seznam členů, přestal splňovat podmínky pro členství, anebo z jiných závažných důvodů uvedených ve stanovách.--------------------------------------------------

 

Čl. 22

 

1) Před rozhodnutím o vyloučení je představenstvo povinno udělit členovi písemnou výstrahu.  Ve výstraze se uvede důvod jejího udělení a člen se upozorní na možnost vyloučení a vyzve se, aby se porušováním členských povinností přestal a následky porušení členských povinností odstranil; k tomu se členovi vždy poskytne přiměřená lhůta, nejméně však třicet (30) dnů. Vyloučit člena družstva bez udělení této výstrahy lze pouze v případě, že byl pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin spáchaný proti družstvu nebo proti členovi družstva, nebo jestliže porušení členských povinností nebo jiné důležité důvody uvedené ve stanovách měly následky, které nelze odstranit.-------------------------------

strana devátá

 

2) Vyloučení nelze rozhodnout později než ve lhůtě šest (6) měsíců ode dne, kdy se družstvo dozvědělo o důvodu vyloučení, nejpozději však ve lhůtě jednoho (1) roku ode dne, kdy důvod vyloučení nastal.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3) Rozhodnutí o vyloučení se vyhotoví písemně. Proti rozhodnutí představenstva o vyloučení může člen podat odůvodněné námitky k členské schůzi,  a to ve lhůtě třiceti dnů ode dne doručení oznámení o vyloučení.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4) Rozhodnutí o vyloučení společných členů se samostatně doručuje každému z manželů. Každý ze společných členů má právo proti rozhodnutí vznést námitky i bez ohledu na vůli druhého z manželů.---

5) Proti rozhodnutí členské schůze o zamítnutí námitek může vylučovaný člen podat ve lhůtě tří (3) měsíců ode dne doručení rozhodnutí návrh soudu na prohlášení rozhodnutí o vyloučení za neplatné. Do doby uplynutí lhůty pro podání návrhu u soudu nebo do doby pravomocného skončení soudního řízení družstvo nemůže vůči tomuto členovi uplatnit žádná práva plynoucí ze zániku jeho členství.------

6) Rozhodnutí představenstva o vyloučení člena a rozhodnutí členské schůze o potvrzení rozhodnutí o vyloučení se vylučovanému členovi doručí do vlastních rukou na jeho adresu uvedenou v seznamu členů.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7) Členství vylučovaného člena zanikne marným uplynutím lhůty pro podání námitek nebo dnem, kdy vylučovanému členovi bylo doručeno rozhodnutí členské schůze o zamítnutí jeho námitek.-----------------

                                                               Čl. 23

Zánikem družstva bez právního nástupce a ukončení jeho likvidace také zaniká členství v družstvu dnem výmazu družstva z obchodního rejstříku.---------------------------------------------------------------------------------

 

Čl. 24

Vypořádací podíl

1) Zánikem členství vzniká bývalému členovi nebo jeho dědicům nárok na vypořádací podíl. Vypořádací podíl je roven výši splněného členského vkladu ke dni zániku členství, který se u nájemce družstevní garáže rovná základnímu členskému vkladu a dalšímu členskému vkladu.-------------------------

2) Nárok na výplatu vypořádacího podílu vzniká uplynutím tří (3) měsíců od projednání řádné účetní závěrky za rok, ve kterém členství zaniklo, není-li dále stanoveno jinak. Pokud to hospodářská situace dovoluje, může družstvo uspokojit tento nárok nebo jeho část i dříve.------------------------------------------------

3) Pokud byl člen z družstva vyloučen, počítá se lhůta tří (3) měsíců až ode dne marného uplynutí lhůty pro podání návrhu na prohlášení neplatnosti vyloučení nebo ode dne, v němž nabylo právní moci rozhodnutí soudu, kterým bylo řízení ve věci určení neplatnosti rozhodnutí o vyloučení skončeno.-------

4) Vypořádací podíl je splatný uplynutím tří (3) měsíců ode dne vyklizení družstevní garáže, jehož byl bývalý člen nájemcem, nebo uplynutím tří měsíců od projednání řádné účetní závěrky za rok, ve kterém členství zaniklo, a to tím dnem, který nastane později.----------------------------------------------------------

5) Kromě nároku na výplatu vypořádacího podílu nemá bývalý člen nebo jeho dědicové z důvodu zániku členství nárok na jakoukoliv jinou část majetku družstva.--------------------------------------------------------

6) Při výplatě vypořádacího podílu započte družstvo své splatné pohledávky vůči bývalému členu.-------

 

Část IV.

Přidělování garáže

Přidělování garáží je postup, ve kterém se družstvem postavená garáž převádí do vlastnictví člena družstva.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

strana desátá

 

Čl. 25

Přidělování garáží

 

1) Garáže přiděluje představenstvo členům družstva do vlastnictví písemnou formou (protokolárně) po zaplacení zápisného, členského vkladu, dalšího členského vkladu, kolaudačního rozhodnutí a finančního vypořádání stavby.---------------------------------------------------------------------------------------------------------

2) Nesplatí-li člen ve stanovené lhůtě další členský vklad, předseda a popř. představenstvo mu garáž nepřidělí.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3) Člen družstva se stává vlastníkem garáže a podílu na společných částech objektu garáží po jejich registraci Katastrálním úřadem.-------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Čl. 26

Zrušení rozhodnutí o přidělení garáže

 

1) Představenstvo může zrušit rozhodnutí o přidělení garáže v případech, kdy:-----------------------------------

a) člen na výzvu představenstva neuhradil ve stanovené lhůtě doplatek dalšího členského vkladu,------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

b) člen odmítl převzít do vlastnictví garáž, která je způsobilá k užívání, ve lhůtě stanovené představenstvem.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2) Rozhodnutí o zrušení přidělení garáže do vlastnictví musí být členovi doručeno do vlastních rukou.-

3) V případě zrušení rozhodnutí podle odst. 1 vzniká členovi nárok na vrácení dalšího členského vkladu, nikoliv základního členského vkladu. Tento nárok vzniká uplynutím dvou (2) měsíců po doručení rozhodnutí, kterým bylo zrušeno rozhodnutí o přidělení družstevní garáže.----------------------------

 

Část V.

Užívání garáže

Užíváním garáže v osobním vlastnictví se rozumí používání společných prostor a zařízení pro garážování osobního automobilu (přívěsu za osobní automobil) včetně alikvótního podílu úhrady oprav, provozních a režijních nákladů objektů garáží. -----------------------------------------------------------------------

Čl. 27

Vznik užívání garáže

 

1) Užívání garáže ve vlastnictví vzniká protokolárním předáním představenstvem do vlastnictví člena družstva.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2) Členovi vznikne právo na převedení garáže do vlastnictví:-------------------------------------------------------------

a) na základě zaplacení dalšího členského vkladu a kolaudačního rozhodnutí celého objektu garáží,-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

b) na základě dohody o výměně garáže,------------------------------------------------------------------------------

c) na základě rozhodnutí o dědictví.-------------------------------------------------------------------------------------

3) Protokol o předání garáže do vlastnictví musí obsahovat označení předmětu, rozsah a způsob užívání, výšku úhrady a způsob výpočtu úhrady za plnění spojené s užíváním garáže. Může též obsahovat i popis stavu garáže a popis přístupových cest a jejich užití. ---------------------------------------------

 

 

 

 

 

strana jedenáctá

 

Čl. 28

Práva a povinnosti z užívání garáže

1) Kromě práva užívat garáž má vlastník družstevní garáže a na základě jeho práva i osoby, které s ním žijí ve společné domácnosti, právo užívat společné prostory a zařízení garáží, jakož i požívat plnění, jehož poskytování je spojeno s užíváním garáže.-------------------------------------------------

2) Člen vlastník družstevní garáže je povinen umožnit pověřeným zástupcům družstva provést instalaci, opravu a odečet údajů měřidel, umožnit instalaci regulačních zařízení a nahlásit potřebu opravy měřidel.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3) Členu vlastníku družstevní garáže, který neumožní družstvu provést instalaci, opravu a odečet měřidel, bude ve vyúčtování vykázána jako spotřeba hodnota ve výši pěti násobku průměrné spotřeby zjištěné v objektu garáží.---------------------------------------------------------------------------------------------

4) Družstvo je povinno zajistit vlastníku družstevní garáže plný a nerušený výkon jeho práv spojených s užíváním garáže. Zejména je povinno odevzdat mu garáž ve stavu způsobilém pro řádné užívání.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5) Veškeré opravy v garáži související s jejím užíváním a opotřebením a náklady spojené s běžnou údržbou hradí vlastník. Opravami v garáži nejsou opravy a výměny hlavních rozvodů elektrických a kanalizačních, vnější nátěry, izolace konstrukce objektu garáží, příjezdové komunikace apod.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6) Neplní-li družstvo svoji povinnost odstranit závady, které brání řádnému užívání garáže, nebo jimiž je výkon práva vlastníka družstevní garáže ohrožen, má člen právo, po předchozím upozornění družstva, závady odstranit v nezbytné míře a požadovat od družstva náhradu účelně vynaložených nákladů. Právo na náhradu musí uplatnit u družstva bez zbytečného odkladu. Právo zanikne, nebylo-li uplatněno do šesti měsíců od odstranění závad. ---------------------------------------------

7) Nepostará-li se vlastník družstevní garáže o včasné provedení drobných oprav a běžnou údržbu garáže, má družstvo právo učinit tak po předchozím upozornění člena na jeho náklad samo a požadovat od něho náhradu.-----------------------------------------------------------------------------------------------------

8) Vlastník družstevní garáže je povinen oznámit bez zbytečného odkladu družstvu potřebu těch oprav v garáži, které má nést družstvo a umožnit jejich provedení, jinak odpovídá za škodu, která nesplněním této povinnosti vznikla.-------------------------------------------------------------------------------------------

9) Vlastník družstevní garáže je povinen odstranit závady a poškození, která způsobil v objektu garáží sám nebo ti, kdo s ním garáž užívají. Nestane-li se tak, má družstvo právo, po předchozím upozornění člena, závady a poškození odstranit a požadovat od něho náhradu.----------------------------

10) Vlastník družstevní garáže nesmí provádět stavební úpravy ani jinou podstatnou změnu v garáži bez souhlasu družstva, a to ani na svůj náklad.--------------------------------------------------------------

 

Čl. 29

Opravy objektu garáží a společných prostor (příjezdová komunikace, kanalizace, elektroinstalace apod.) zajišťuje a hradí družstvo z fondu oprav. -------------------------------------------------------------------------------

Čl. 30

Úhrada za užívání garáže

 

1) Úhrada za užívání garáže zahrnuje:---------------------------------------------------------------------------------------------

a) náklady na údržbu (provádění drobných oprav společných částí),---------------------------------------------

b) provozní náklady (spotřeba el. energie společných částí, obsluha – dozor nad provozem garáží, úklid apod,------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

c) režijní náklady (výkonná činnost orgánů družstva),------------------------------------------------------------------

strana dvanáctá

 

d) fond oprav (opravy společných částí objektu garáží),---------------------------------------------------------------

e) nedělitelný fond,------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

f)  rezervní fond.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2) Výše úhrady v účetním roce schválí členská schůze majitelů garáží na základě návrhu představenstva doloženým rozborem jednotlivých položek.----------------------------------------------------------------

Čl. 31

1) Vlastník garáže je povinen platit úhrady za užívání garáže ve výši skutečných nákladů družstva ve vynaložených na jeho provoz a správu.--------------------------------------------------------------------------------------------

2) Úhrada se platí měsíčně, nejpozději do pátého dne následujícího měsíce.-------------------------------------

3) Nezaplatí-li vlastník garáže nájemné a zálohu za plnění poskytovaná s užíváním garáže do pěti dnů po jejich splatnosti, je povinen zaplatit družstvu poplatek z prodlení odpovídající úrokové sazbě u krátkodobých půjček poskytovaných Českou spořitelnou a.s., nejméně však 30,- Kč (slovy: třicet korun českých). --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4) Nepředloží-li vlastník garáže doklad o uhrazení dlužné částky včetně poplatku z prodlení do třech měsíců od vzniku dluhu, družstvo požádá soud o vymáhání. ------------------------------------------------------------

 

Čl. 32

Podnájem garáže

 

1) Garáž ve vlastnictví družstva lze jiné fyzické osobě přenechat do podnájmu na dobu určenou ve smlouvě o podnájmu nebo bez časového určení.  Má-li tento podnájem trvat déle než tři (3) měsíce, je vlastník povinen oznámit tuto skutečnost představenstvu. Porušení této povinnosti se považuje za důvod pro postup podle čl. 21. -------------------------------------------------------------------------------------------------------

2) Pro toho, komu člen družstva přenechal garáž do podnájmu, platí přiměřeně povinnosti vyplývající z ustanovení čl. 28 těchto stanov a člen družstva je povinen podnájemce o jeho povinnostech informovat a začlenit je do podnájemní smlouvy. -----------------------------------------------------------------------------

3) Způsobí-li podnájemce družstvu škodu, ručí vlastník garáže za úhradu škody družstvu jako by garáž užíval sám.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4) Po skončení podnájmu nemá podnájemce právo na garážovou náhradu.----------------------------------------

5) Podnájem skončí nejpozději s ukončením členství vlastníka garáže v družstvu. ----------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Část VI.

                                                                   Orgány družstva

 

Čl. 33

        Orgány družstva jsou:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1) členská schůze.-------------------------------------------------------------------------------------------------------

2) představenstvo.-------------------------------------------------------------------------------------------------------

3) kontrolní komise.-----------------------------------------------------------------------------------------------------

 Čl. 34

1) Do orgánů družstva mohou být voleni jen členové družstva starší osmnácti (18) let. -----------------

2) Orgány družstva mohou jednat jen o záležitostech, které podle stanov družstva spadají do jejich působnosti.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

strana třináctá

 

3) Kolektivní orgány družstva rozhodují na základě řádného svolání všech členů orgánu.---------------

4) Kolektivní orgány družstva jsou způsobilé se usnášet, jen je-li přítomna nadpoloviční většina jejich členů. Usnesení je přijato, hlasovala-li pro ně nadpoloviční většina přítomných, pokud stanovy neurčují jinak.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Čl. 35

Funkční období členů orgánu družstva činí pět let. Členové orgánu družstva mohou být voleni opětovně.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Čl. 36

1) Členové orgánu družstva jsou povinni vykonávat své funkce svědomitě, plnit svěřené úkoly a dodržovat obecné závazné právní předpisy a stanovy. Pokud při výkonu funkce způsobí družstvu škodu, odpovídají za ni v rozsahu stanoveném zákonem. -----------------------------------------------------------------

2) Nároky družstva z odpovědnosti členů orgánů družstva za škodu uplatňuje představenstvo. Vůči členům představenstva uplatňuje nároky družstva kontrolní komise prostřednictvím jí určeného člena.-

3) Tyto nároky družstva mohou být uplatněny u soudu jen s předchozím souhlasem členské schůze. Členská schůze může schválit smír v této věci.--------------------------------------------------------------------------------

Čl. 37

1) Neplní-li člen voleného orgánu řádně svoji funkci, může jej před uplynutím funkčního období odvolat orgán, který jej zvolil a povolat dnem účinnosti odvolání náhradníka podle stanoveného pořadí. ---------

2) Člen družstva, který je do své funkce zvolen, může z funkce odstoupit, je však povinen oznámit to orgánu, jehož je členem. Jeho funkce končí dnem, kdy odstoupení projednal orgán, který ho zvolil. Příslušný orgán musí projednat odstoupení na svém nejbližším zasedání poté, kdy se o odstoupení dověděl, nejdéle však do tří (3) měsíců. Po marném uplynutí této lhůty se odstoupení pokládá za projednané.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3) Zvolení náhradníci členů orgánu družstva nastupují na místo odstoupivšího člena dnem účinnosti odstoupení podle stanoveného pořadí.--------------------------------------------------------------------------------------------

4) Není-li náhradník zvolen, může orgán povolat zastupujícího člena až do té doby, kdy může být provedena řádná volba nového člena. Zastupující člen má práva a povinnosti řádného člena.--------------

5) Ustanovení odst. 2, 3 a 4 platí i v případě, že členství v orgánu zanikne smrtí.-------------------------------

6) Členům orgánu družstva je za výkon funkce přiznána odměna dle zásad stanovených členskou schůzí popř. i poskytnuta náhrada ušlé mzdy a nákladů spojených s výkonem funkce.------------------------

Čl. 38

 Funkce člena představenstva a člena kontrolní komise jsou vzájemně neslučitelné.

Čl. 39

1) Každý člen družstva má při hlasování na členské schůzi jeden (1) hlas.------------------------------------------

2) Člen družstva může písemně zmocnit jiného člena družstva nebo jinou osobu, aby jej na schůzi zastupovala. Plná moc pro zastupování na členské schůzi musí být písemná.------------------------------------

3) O způsobu hlasování rozhodne členská schůze.---------------------------------------------------------------------------

4) V představenstvu a kontrolní komisi lze usnesení přijmout hlasováním uskutečněným písemně nebo pomocí prostředků sdělovací techniky, jestliže s tímto způsobem hlasování projeví souhlas všichni členové orgánu. Pro tento případ se hlasující pokládají za přítomné.-------------------------------------------------

strana čtrnáctá

Čl. 40

1)  O průběhu jednání všech orgánů družstva se pořizuje zápis, který musí obsahovat:-----------------------

a) datum a místo konání schůze,----------------------------------------------------------------------------------------------------

b) přijatá usnesení,------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

c) výsledky hlasován,---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

d) nepřijaté námitky členů, kteří požádali o jejich zaprotokolování.-----------------------------------------------------

O členské schůzi pořizuje ten, kdo ji svolal,  o jejím průběhu zápis do sedmi (7) dnů ode dne konání členské schůze. Zápis podepíše ten, kdo členskou schůzi svolal, a pokud jej sepsala jiná osoba, pak jej podepíše i ona. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2) Přílohu zápisu tvoří seznam účastníků jednání, pozvánka na něj a podklady, které byly předloženy k projednávaným bodům. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3) Každý člen má právo vyžádat si zápis a jeho přílohy k nahlédnutí. ------------------------------------------------

4) Schválené usnesení členské schůze družstvo zveřejní na informačních deskách družstva a na internetových stránkách družstva ( www.garazeluka.cz) do sedmi dnů ode dne jeho přijetí.-----------------

 

Čl. 41

Členská schůze

 

1) Členská schůze je nejvyšším orgánem družstva.--------------------------------------------------------------------------

2) Do výlučné působnosti členské schůze patří:--------------------------------------------------------------------------------

a) přijímat a měnit stanovy a jednací řád,----------------------------------------------------------------------------------

b) volit a odvolávat členy představenstva a kontrolní komise,c) schvalovat smlouvy o výkonu funkce,-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

d) volit náhradníky členů představenstva a kontrolní komise a stanovit pořadí, podle  kterého náhradníci nastupují na místo odstoupivších členů představenstva a kontrolní komise,-----------------

e) projednávat a schvalovat zprávy představenstva a kontrolní komise o činnosti družstva,------------

f) rozhodovat o základních otázkách koncepce rozvoje, schvalovat zásady hospodaření, řádnou, mimořádnou nebo konsolidovanou účetní závěrku a rozhodovat o tom, jak se naloží se ziskem a uhradí případná ztráta,-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

g) rozhodovat o zřízení a použití fondů,-------------------------------------------------------------------------------------

h) rozhodovat o zvýšení nebo snížení základního členského vkladu,--------------------------------------------

i) rozhodovat o odvolání proti usnesení představenstva,-------------------------------------------------------------

j) rozhodovat o rozdělení, přeměně, sloučení, splynutí a zrušení družstva,-----------------------------------

k) stanovit zásady pro určování výše nájemného za užívání garáže a za plnění poskytovaná s užíváním garáže, způsob jejich vyúčtování a způsob placení,---------------------------------------------------

l) stanovit výši úhrad za úkony družstva prováděné z podnětu nebo ve prospěch jednotlivého člena družstva,---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

m) rozhodovat ve věcech oprav prováděných nad rámec běžného rozsahu, ve věcech modernizace, rekonstrukce a podobných investičních akcí a ve věcech půjček nebo úvěrů, které mají být poskytnuty družstva, ------------------------------------------------------------------------------------------

n) stanovovat výši uhrazovací povinnosti v případě ztráty družstva,---------------------------------------------

o) rozhodovat o významných majetkových dispozicích,---------------------------------------------------------------

p) rozhodovat o zrušení družstva likvidací, volit a odvolávat likvidátora a schvalovat jeho odměnu, schvalovat zprávu likvidátora o naložení s likvidačním zůstatkem,-----------------------------------------------

q) rozhodovat o dalších otázkách, které do působnosti členské schůze svěřuje zákon nebo které si členská schůze vyhradí.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

3) Do působnosti členské schůze patří i rozhodování týkající se družstva a jeho činnosti pokud si rozhodování o některé věci vyhradila. ---------------------------------------------------------------------------------------------

strana patnáctá

 

4) Členská schůze může na návrh kontrolní komise změnit nebo zrušit pravomocné rozhodnutí představenstva nebo předsedy družstva, kterým byly porušeny obecně závazné právní předpisy nebo stanovy družstva, jestliže od nabytí právní moci rozhodnutí do podání návrhu neuplynuly více než dva (2) roky.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Čl. 42

1) Jednání členské schůze svolává představenstvo podle potřeby, nejméně jednou ročně.-------------------

2)  Členská schůze musí být svolána, požádá-li o to písemně:----------------------------------------------------------

a) jedna třetina členů družstva,-------------------------------------------------------------------------------------------------

b) kontrolní komise.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3) Svolavatel členské schůze nejméně patnáct dnů před dnem konání členské schůze uveřejní pozvánku na členskou schůzi na internetových stránkách družstva (www.garazeluka.cz) a současně ji zašle členům na adresu uvedenou v seznamu členů. Pozvánka musí obsahovat datum, hodinu a místo jednání. Uveřejněním pozvánky se pozvánka považuje za doručenou. Pozvánka musí být na internetových stránkách uveřejněna až do okamžiku konání členské schůze.--------------------------------------

4) Na členskou schůzi musí být pozváni všichni členové družstva. Členové představenstva a kontrolní komise se členské schůze účastní z titulu své funkce. ---------------------------------------------------------------------

Čl. 43

1) Každý člen družstva, člen představenstva nebo kontrolní komise nebo likvidátor se mohou dovolávat neplatnosti usnesení členské schůze podle ustanovení občanského zákoníku o neplatnosti členské schůze pro rozpor s právními předpisy nebo stanovami. Důvodem neplatnosti usnesení členské schůze může být i její rozpor s dobrými mravy. Právo dovolat se neplatnosti rozhodnutí zaniká do tří (3) měsíců ode dne, kdy se dověděl nebo mohl dovědět navrhovatel o usnesení členské schůze, nejpozději však do jednoho roku od přijetí rozhodnutí.----------------------------------------------------------------------

2)  Nebylo-li právo podle odstavce 1) uplatněno v zákonné lhůtě, případně nebylo-li návrhu na vyslovení neplatnosti vyhověno, nelze platnost usnesení členské schůze již přezkoumávat.-----------------

 

Čl. 44

Náhradní členská schůze

 

1) Není-li členská schůze schopna se usnášet, svolá představenstvo náhradní členskou schůzi tak, aby se konala do tří týdnů ode dne, kdy se měla konat členská schůze původně svolaná. Náhradní členská schůze musí mít nezměněný pořad jednání.------------------------------------------------------------------------------------

2)  Náhradní členská schůze je schopna se usnášet bez ohledu na počet přítomných. Usnesení je přijato, hlasovala-li pro ně nadpoloviční většina přítomných členů.-----------------------------------------------------

 

Čl. 45

Představenstvo

 

1) Představenstvo je statutárním orgánem družstva, řídí činnost družstva a rozhoduje o všech záležitostech, pokud nejsou zákonem, stanovami nebo rozhodnutím členské schůze vyhrazeny jinému orgánu. Za svou činnost odpovídá členské schůzi.----------------------------------------------------------------------------

2)  Představenstvo je oprávněno jednat za družstvo navenek ve všech věcech. Za představenstvo jedná předseda a v době jeho nepřítomnosti nebo zaneprázdnění místopředseda nebo jiný člen představenstva v pořadí stanoveném představenstvem. -------------------------------------------------------------------

strana šestnáctá

 

3)  Právní jednání, pro která je předepsána písemná forma, podepisuje za družstvo předseda (popř. místopředseda) a další člen představenstva. Podepisuje-li předseda spolu s místopředsedou, je podpis místopředsedy považován za podpis dalšího člena představenstva. Představenstvo může na základě písemné plné moci pověřit zastupováním družstva i jiné fyzické nebo právnické osoby. ----------------------

Čl. 46

1) Představenstvo zejména: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

a) zabezpečuje a kontroluje plnění usnesení členské schůze a podává ji zprávy o své činnosti a činnosti družstva,------------------------------------------------------------------------------------------------------------

b) navrhuje členské schůzi hlavní směry činnosti družstva a hospodaření s jeho prostředky a na tomto základě sestavuje návrh rozpočtu družstva,------------------------------------------------------------

c) sestavuje za každý rok řádnou účetní uzávěrku a předkládá ji členské schůzi ke schválení,--

d) rozhoduje o vnitřní organizaci družstva a o dělbě působnosti a práce,---------------------------------

e) projednává zprávy kontrolní komise a zprávy o výsledcích kontrol a revizí, provedených příslušnými kontrolními státními orgány a činí opatření k odstranění zjištěných nedostatků, ----

f) navrhuje členské schůzi výši nájemného za užívání garáže a zásady pro stanovení poměru jeho rozdělení podle čl. 30, odst. 1 těchto stanov;----------------------------------------------------------------

g) rozhoduje o přidělení uvolněné nebo nově vystavěné garáže a o výši dalších členských vkladů podle článku 13, dle zásad schválených členskou schůzí, navrhuje minimální výši dodatečného dalšího členského vkladu podle článku 14, odst. 3) stanov,--------------------------------

h) rozhoduje o přijetí občana  za člena družstva a vyloučení člena z družstva,------------------------

 i) schvaluje dohody o výměně garáže,---------------------------------------------------------------------------------

 j) rozhoduje o dalších záležitostech, týkajících se družstva a jeho činnosti, pokud tak  stanoví obecně závazné právní předpisy nebo stanovy.--------------------------------------------------------------------

2) Představenstvo je povinno vést vyrovnané hospodářství družstva dle plánu příjmů a výdajů pro dané období, schváleného členskou schůzí.---------------------------------------------------------------------------------------------

Bez souhlasu členské schůze nesmí představenstvo družstvo jakkoli zadlužit.------------------------------------

Čl. 47

1) Představenstvo má tři (3) členy.--------------------------------------------------------------------------------------------------

2) Představenstvo volí ze svých členů předsedu představenstva a místopředsedu. O způsobu volby rozhoduje představenstvo.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3) Funkce člena představenstva zaniká volbou nového člena představenstva, ledaže z rozhodnutí členské schůze plyne něco jiného. --------------------------------------------------------------------------------------------------

4) Člena představenstva může před uplynutím funkčního období členská schůze odvolat.-------------------

5) Člen představenstva může z funkce odstoupit. Nesmí tak však učinit v době, která je pro družstvo nevhodná. Jeho výkon funkce končí uplynutím jednoho (1) měsíce od doručení tohoto oznámení, neschválí-li představenstvo na jeho žádost jiný okamžik zániku funkce.---------------------------------------------

6) V případě smrti člena představenstva, odstoupení z funkce, odvolání anebo jiného ukončení jeho funkce zvolí nejbližší členská schůze nového člena představenstva. -------------------------------------------------

7) Představenstvo, jehož počet členů neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradní členy do příští členské schůze.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

8) Pro členy představenstva platí zákaz konkurence v rozsahu dle § 710 zákona o obchodních korporacích.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

strana sedmnáctá

Čl. 48

1) Předseda představenstva řídí jednání a práci představenstva a svolává, navrhuje program a řídí schůze představenstva. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2) Představenstvo se schází podle potřeby, zpravidla jednou za měsíc. Musí se sejít do deseti (10) dnů od doručení podnětu kontrolní komise, jestliže na její výzvu nedošlo k nápravě nedostatků.----------

3) Jednotlivé záležitosti předložené k projednání uvádí a odůvodňuje zpravidla ten, kdo je předkládá, přičemž současně předkládá i návrh usnesení.---------------------------------------------------------------------------------

4) Schůze představenstva se může zúčastnit s hlasem poradním předseda nebo pověřený člen kontrolní komise.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5) Představenstvo uzavírá smlouvy o nájmu družstevního stání (garáže) a dává souhlas ke smlouvě o podnájmu. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Čl.  49

Kontrolní komise

 

1) Kontrolní komise je oprávněna kontrolovat veškerou činnost družstva a projednávat stížnosti členů družstva. Kontrolní komise odpovídá za svou činnost členské schůzi a podává jim zprávy o své činnosti. Je nezávislá na ostatních orgánech družstva.----------------------------------------------------------------------

2) Kontrolní komise se vyjadřuje ke každé účetní závěrce a k návrhu na rozdělení zisku nebo na úhradu ztráty družstva. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3) Kontrolní komise je oprávněna vyžadovat od představenstva jakékoli informace o hospodaření družstva. Představenstvo je povinno bez zbytečného odkladu oznámit kontrolní komisi všechny skutečnosti, které mohou mít závažné důsledky v hospodaření nebo postavení družstva a jeho členů.-

4) Na zjištěné nedostatky upozorňuje kontrolní komise představenstvo a vyžaduje zjednání nápravy.---

5) K jednotlivým úkonům může kontrolní komise pověřit jednoho nebo více členů, kteří v této věci mají oprávnění žádat informace v rozsahu oprávnění kontrolní komise.-----------------------------------------------------

6) Neodstraní-li představenstvo zjištěné nedostatky, je kontrolní komise opráv­něna požádat představenstvo o svolání členské schůze.----------------------------------------------------------------------------------------

7) Kontrolní komise se schází podle potřeby, nejméně jednou za tři měsíce. Vyplynou-li z jednání kontrolní komise podněty pro nápravu nedostatků, je povinna své usnesení nebo zápis z jednání  kontrolní komise neprodleně předat představenstvu.----------------------------------------------------------

Čl. 50

1) Kontrolní komise má tři (3) členy. -----------------------------------------------------------------------------------------------

2) Kontrolní komise volí ze svých členů předsedu kontrolní komise.---------------------------------------------------

3) Členové kontrolní komise se volí z členů družstva tak, aby členové kontrolní komise nebyli mezi sebou nebo se členy představenstva manžely, příbuznými v řadě přímé, nebo sourozenci.------------------

4) Funkce člena kontrolní komise zaniká volbou nového jejího člena, ledaže z rozhodnutí členské schůze plyne něco jiného. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5) Člena kontrolní komise může před uplynutím funkčního období členská schůze odvolat.-----------------

6) Člen kontrolní komise může z funkce odstoupit. Nesmí tak však učinit v době, která je pro družstvo nevhodná. Jeho výkon funkce končí uplynutím jednoho měsíce od doručení tohoto oznámení, neschválí-li kontrolní komise na jeho žádost jiný okamžik zániku funkce. -------------------------------------------

 

 

 

 

strana osmnáctá

 

Část VII.

Hospodaření družstva

 

Čl. 51

Financování činnosti družstva

 

1) Družstvo hradí náklady a výdaje své činnosti z příjmů získaných z garážového hospodářství, příp. z jiných zdrojů.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2)  Družstvo k zajištění svého hospodaření vytváří příslušné fondy.----------------------------------------------------

 

Čl. 52

Garážové hospodářství

 

1) Činnost družstva se financuje z úhrad za plnění poskytovaná s užíváním garáží.----------------------------

2) Účetnictví je vedeno v souladu s obchodním zákoníkem, zákonem o účetnictví, daňovými zákony a navazujícími předpisy.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3) Přebytek nebo schodek se každoročně vypořádá podle rozhodnutí členské schůze. Člen družstva je povinen se podílet na úhradě schodku z hospodaření s garážemi.-----------------------------------------------------

 

Čl. 53

Ostatní hospodaření

 

1) Příjmy na úhradu nákladů a výdajů ostatního hospodaření získává družstva zejména z příspěvků na správu, ze zápisného a jiných poplatků, příp. z dalších zdrojů.-----------------------------------------------------------

2) Náklady ostatního hospodaření jsou veškeré náklady, které vznikají při činnosti družstva.----------------

3) Ze zisku ostatního hospodaření hradí družstvo přednostně své povinnosti vůči státu. Zbylý zisk použije podle rozhodnutí členské schůze.----------------------------------------------------------------------------------------

4) Ztrátu z ostatního hospodaření hradí družstvo podle rozhodnutí členské schůze.-----------------------------

5) Při vykázané ztrátě z ostatního hospodaření družstva a při likvidaci schodku rozhodne členská schůze o výši uhrazovací povinnosti členů, přesahující základní členský vklad.-----------------------------------

 

Čl. 54

Fondy družstva

 

1) Družstvo vytváří kromě základního jmění další vlastní zdroje na financování činnosti družstva.--------

2) Družstvo povinně vytváří nedělitelný fond, fond členských podílů, rezervní fond garážového hospodářství, fond odměn, popř. další zajišťovací fondy.------------------------------------------------------------------

3) Tvorba a použití fondů se řídí zvláštními předpisy schválenými členskou schůzí.----------------------------

 

Čl. 55

Základní kapitál družstva

 Základní kapitál družstva tvoří souhrn členských vkladů. -----------------------------------------------------------------

 

 

 

strana devatenáctá

 

Čl. 56

Nedělitelný fond

1)  Družstvo při svém vzniku zřídilo nedělitelný fond 5.000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých). Tento fond družstvo doplňuje nejméně 10% (slovy: deset procent) ročního čistého zisku až do doby než výše nedělitelného fondu dosáhne částky rovnající se minimálně polovině zapisovaného základního jmění družstva tj. 25.000,- Kč (slovy: dvacet pět tisíc korun českých).---------------------------------------------------------

2) Prostředky nedělitelného fondu jsou volně k použití (nejsou uloženy na zvláštním účtu).------------------

3) Nedělitelný fond lze použít jen na úhradu ztráty ostatního hospodaření. Fond nelze rozdělit mezi členy za trvání družstva.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Čl. 57

Fond dalších členských vkladů

 

1) Fond dalších členských vkladů se tvoří z peněžního plnění na další členský vklad.--------------------------

2) Prostředky fondu lze použít na úhradu nákladů spojených s družstevní výstavbou, k vrácení dalšího členského vkladu při zániku členství, resp. po uvolnění garáže.---------------------------------------------------------

 

Čl. 58

Rezervní fond garážového hospodářství

 

1) Rezervní fond garážového hospodářství se tvoří z příspěvků členů – nájemců garáží ve výši stanovené představenstvem, placených v rámci nájemného. Dále se tvoří převodem přebytku hospodaření, mimořádnými příspěvky členů, příp. z jiných zdrojů. -----------------------------------------------------

2) Prostředky fondu jsou volně k použití. Používají se na financování oprav, údržby, modernizaci a rekonstrukci, k případné úhradě schodku, příp. k dalším účelům.-------------------------------------------------------

 

                                                          Část VIII.

Zrušení a likvidace družstva

 

Čl. 59

1) Družstvo se zrušuje:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

a) usnesením členské schůze,---------------------------------------------------------------------------------------------

b) prohlášením konkursu nebo zamítnutím návrhu na prohlášení konkursu pro nedostatek majetku,----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

c) rozhodnutím soudu.--------------------------------------------------------------------------------------------------------

2) Rozhodnutí členské schůze o zrušení se osvědčuje notářským zápisem.----------------------------------------

3) Družstva zaniká výmazem z obchodního rejstříku.------------------------------------------------------------------------

 

Čl. 60

Sloučení, splynutí a rozdělení

1) Usnesení členské schůze o sloučení, splynutí nebo rozdělení družstva musí obsahovat určení právního nástupce a vymezení obchodního jmění, které na něj přechází. Při rozdělení družstva členská schůze určí, jak se jmění družstva a jeho členové rozdělí. Při tomto určení se vezme zřetel na oprávněné zájmy jednotlivých členů.------------------------------------------------------------------------------------------------

2) Při splynutí družstev přechází jmění a členství na nově vzniklé družstvo dnem, ke kterému bylo nově vzniklé družstvo zapsáno do obchodního rejstříku.--------------------------------------------------------------------

 

strana dvacátá

 

3) Při sloučení družstva s jiným družstvem jmění slučovaného družstva a členství přecházejí na přejímací družstvo ke dni výmazu slučovaného družstva z obchodního rejstříku.---------------------------------

4) Při rozdělení družstva přechází jmění družstva a členství na družstva vzniklá rozdělením ke dni, kdy tato družstva byla zapsána do obchodního rejstříku.-------------------------------------------------------------------------

5) V obchodním rejstříku se provede výmaz zanikajícího družstva a zápis družstva vzniklého splynutím nebo družstev vzniklých rozdělením. Výmaz družstva zaniklého sloučením a zápis změny u družstva s nímž bylo sloučeno, se provede rovněž k témuž dni.----------------------------------------------------------------------

Čl. 61

1) Soud může na návrh orgánu státní správy, orgánu nebo člena družstva nebo osoby, která osvědčí právní zájem, rozhodnout o zrušení družstva a jeho likvidaci, jestliže:------------------------------------------------

a) počet členů družstva klesl pod pět členů,-------------------------------------------------------------------------

b) souhrn členských vkladů klesl pod částku 50.000,- Kč (slovy: padesát tisíc korun českých),--

c) uplynuly dva (2) roky ode dne, kdy skončilo funkční období orgánů družstva, a nebyly zvoleny nové orgány, nebo byla porušena povinnost svolat členskou schůzi, anebo družstvo po dobu delší než dva roky neprovozuje žádnou činnost,-----------------------------------------------------------

d) družstvo porušilo povinnost vytvářet nedělitelný fond,--------------------------------------------------------

e) družstvo porušuje ustanovení o předmětu činnosti,-----------------------------------------------------------

f) založením, splynutím nebo sloučením družstva byl porušen zákon.-------------------------------------

2) Soud může před rozhodnutím o zrušení družstva stanovit lhůtu k odstranění důvodu, pro které bylo zrušení navrženo.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Čl. 62

Likvidace družstva

 

1) Zrušené družstvo vstupuje do likvidace. Likvidátory jmenuje členská schůze.----------------------------------

2) Likvidátoři jsou povinni vypracovat před rozdělením likvidačního zůstatku návrh na jeho rozdělení, který projednává členská schůze. Návrh na rozdělení musí být na požádání předložen každému členu družstva.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3) Likvidační zůstatek se rozdělí postupně tak, že každému členu se uhradí částka do výše jeho základního členského vkladu, popř. dalšího členského vkladu.-----------------------------------------------------------

4) Každý člen družstva nebo jiná oprávněná osoba může do tří (3) měsíců ode dne konání členské schůze navrhnout, aby soud prohlásil usnesení členské schůze o rozdělení likvidačního zůstatku za neplatné pro rozpor s právními předpisy nebo stanovami. Vyhoví-li soud návrhu, rozhodne zároveň o rozdělení likvidačního zůstatku. Do uplynutí lhůty tří (3) měsíců, anebo do pravomocného rozhodnutí soudu nesmí být likvidační zůstatek rozdělen.----------------------------------------------------------------------------------

5) Při likvidaci družstva se použijí ustanovení obchodního zákoníku.--------------------------------------------------

 

Část IX.

Společná ustanovení

Čl. 63

1) Rozhodnutí orgánů družstva dotýkající se jednotlivých členů družstva nebo jednotlivých orgánů družstva, se oznamují těmto členům nebo orgánům.------------------------------------------------------------------------

2) Lhůta k podání odvolání činí patnáct (15) dnů a počíná běžet dnem následujícím po doručení rozhodnutí.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

strana dvacátá první

 

3) Za včas podané se považuje i odvolání, které bylo podáno po uplynutí stanovené lhůty, nejpozději však do tří (3) měsíců od doručení rozhodnutí, jestliže se člen řídil nesprávným poučením orgánu družstva o odvolání nebo jestliže jeho poučení o odvolání nebylo dáno.---------------------------------------------

4) O odvolání proti rozhodnutí představenstva rozhoduje členská schůze, jejíž rozhodnutí je konečné, pokud stanovy nebo obecně platné předpisy neurčují jinak.---------------------------------------------------------------

5) O odvolání proti rozhodnutí předsedy rozhoduje představenstvo, jehož rozhodnutí je konečné.--------

6) Představenstvo, popř. předseda může rozhodnout o odvolání sám, jestliže odvolání v plném rozsahu vyhoví.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Čl. 64

Podněty členů

O podnětech členů k rozhodnutí a činnosti orgánů družstva rozhodují orgány družstva nejdéle  do šedesáti dnů od jejich podání. O jejich vyřízení informuje příslušný orgán družstva člena  doporučeným dopisem. --------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Čl. 65

Doručování

 

1) Družstvo doručuje svým členům písemnosti zpravidla poštou nebo jiným vhodným způsobem, a to na adresu, kterou člen sdělil. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

2) Doručování písemností doporučeným dopisem nebo do vlastních rukou je nutné pouze v případech určených těmito stanovami nebo jednacím řádem družstva.--------------------------------------------------------------

3) Povinnost družstva doručit písemnost doporučeným dopisem je splněna, jakmile pošta písemnost doručí nebo jakmile je vrátí družstvu z poslední známé adresy člena jako nedoručitelnou. Tato povinnost je splněna i tehdy, jakmile je písemnost doručena funkcionářem nebo pověřeným členem družstva a člen, jehož se týká, její převzetí písemně potvrdí.-------------------------------------------------------------

4) Povinnost družstva doručit písemnost do vlastních rukou je splněna:---------------------------------------------

a) Při doručování písemností funkcionářem nebo pověřeným členem družstva, jakmile člen její převzetí písemně potvrdí.---------------------------------------------------------------------------------------------------

b) Při doručování poštou, jakmile pošta písemnost do vlastních rukou doručí. Účinky doručení nastanou i tehdy, jestliže pošta písemnost vrátí družstvu jako nedoručitelnou a člen svým jednáním doručení zmařil, nebo jestliže člen přijetí písemnosti odmítl.-----------------------------------

 

Čl. 66

Počítání času

 

1) Lhůta určená podle dní počíná dnem, který následuje po události, jež je rozhodující pro její počátek.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2) Konec lhůty určené podle týdnů, měsíců nebo let připadá na den, který se pojmenováním nebo číslem shoduje se dnem, na který připadá událost, od níž lhůta počíná. Není-li takový den v měsíci, padne poslední den lhůty na jeho poslední den.-------------------------------------------------------------------------------

3) Byla-li lhůta prodloužena, má se v pochybnostech za to, že nová lhůta počíná dnem, který následuje po uplynutí lhůty původní.------------------------------------------------------------------------------------------------

4) Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty následující pracovní den.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5) Lhůta pro podání je zachována, jestliže písemnost byla v poslední den lhůty doručena určenému adresátu nebo jestliže byla podána na poštu.-----------------------------------------------------------------------------------

strana dvacátá druhá

 

6) Představenstvo může ze závažných důvodů prominout zmeškání lhůty, požádá-li o to člen do patnácti dnů ode dne, kdy pominula příčina zmeškání a učinil-li v téže lhůtě zmeškaný úkon. Zmeškání lhůty nelze prominout, jestliže ode dne, kdy měl být úkon učiněn, uplynul jeden rok.-----------

 

Čl. 67

Pomocné orgány

 

1) K zajištění své činnosti mohou orgány družstva vytvářet pomocné orgány, které nemají rozhodovací pravomoc a nemohou nahrazovat orgán, který je ustavil. ------------------------------------------------------------------

2) Úkoly pomocných orgánů určuje orgán, který je zřídil.-------------------------------------------------------------------

3) Členové pomocných orgánů jsou voleni nebo jmenováni orgánem, který je zřídil.----------------------------

4) Je-li pomocný orgán jmenován, může být jeho členem i nečlen družstva.---------------------------------------

 

Část X.

Přechodná a závěrečná ustanovení

 

Čl. 68

 

1) Pokud není dále uvedeno jinak, řídí se ustanoveními těchto stanov i právní vztahy vzniklé mezi družstvem a jeho členy, jakož i mezi jeho členy navzájem, před nabytím platnosti těchto stanov. Vznik těchto právních vztahů, jakož i nároky z nich vzniklé před nabytím platnosti těchto stanov se však posuzují podle dosavadních stanov.------------------------------------------------------------------------------------------------

2) Funkční období členů orgánů družstva, jimž vznikla funkce před účinností těchto stanov a ke dni účinnosti těchto stanov trvá, skončí podle pravidel stanovených dosavadními právními předpisy, dosavadními stanovami a jinými vnitřními předpisy družstva.------------------------------------------------------------

Čl. 69

Toto znění stanov bylo schváleno usnesením členské schůze družstva dne 23.4.2015 nabývá  účinnosti dnem 23.4.2015. ------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Část druhá: -----------------------------------------------------------------------------------------------------

Zjištění formalit pro přijetí rozhodnutí: ---------------------------------------------------------------

Existence Družstvami byla prokázána ----------------------------------------------------------------

- z výpisu z Obchodního rejstříku Městského soudu v Praze ze dne 23.4.2015, z oddílu Dr, číslo vložky 2454, kde je zapsáno Družstvo vlastníků garáží LUKA, který je připojen jako příloha číslo jedna tohoto notářského zápisu, o němž předseda Družstva ve funkci předsedajícího dnešní členské schůze, pan Ing. Karol Kružlík (dále též jen "předsedající") na základě členské schůze ze dne 28.1.2015 prohlásil, že neobsahuje aktuální a pravdivý stav údajů o Družstvu zapisovaných do obchodního rejstříku, neboť dne členská schůze dne 28.1.2015 zvolila nové členy představenstva, kterými jsou: -------

- pan Ing. Karol Kružlík, nar. 9.6.1951, bydliště Praha 5, Stodůlky, U Jezera 2042/12, který byl zvolen i předsedou představenstva, ---------------------------------------------------     -------

- pan Zdeněk Švejcar, nar. 17.11.1951, bydliště Praha 5, Stodůlky, Modrá 1978/4, PSČ 155 00, --------------------------------------------------------------------------------------------------------

strana dvacátá třetí

 

- panIng. Milan Soukup, nar. 8.4.1952, bydliště Praha 5, Kettnerova 2051/22. -------------

 

Působnost členské schůze k přijetí rozhodnutíuvedeného v Části první tohoto notářského zápisu byla zjištěna ---------------------------------------------------------------------------

- z ustanovení § 656 písm. a) zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (dále jen „zákon o obchodních korporacích“), ------------------------------------------

- z ustanovení Čl. 35 odst.1  písm. a) stanov Družstva, které je dle prohlášení předsedy představenstva pana Ing. Karla Kružlíka nebyly dosud měněny (dále též jen "Stanovy), --podle těchto ustanovení je rozhodnutí uvedené v Části první tohoto notářského zápisu, v působnosti členské schůze Družstva. ------------------------------------------------------------------

 

Způsobilost členské schůze přijímat rozhodnutíbyla zjištěna --------------------------------

- z pozvánky na členskou schůzi ze dne 8.4.2015, která byla dle prohlášení předsedajícího členské schůze pana Ing. Karla Kružíka  v souladu s ustanovením § 636 odst. 1 zákona o obchodních korporacích nejméně 15 (patnáct) dní před jejím konáním uveřejněna též na internetových stránkách Družstva www.garazeluka.cza z mého vlastního zjištění, že tato pozvánka byla na těchto stránkách uveřejněna až do okamžiku konání dnešní členské schůze, a dále zprohlášení předsedajícího členské schůze, že tato pozvánka byla v souladu s ustanovením Čl. 36 odst. 3 Stanov zaslána členům Družstva nejméně 8 (osm) dní před jejím konáním; tato pozvánka obsahující navržený program jednání, je připojena jako příloha číslo dvě tohoto notářského zápisu, ------------

- ze seznamu členů družstva ke dni 23.4.2015 předloženého předsedou Družstva panem Ing. Karlem Kružlíkem, podle kterého má družstvo 69 (šedesát devět) členů (když manželé, kteří mají družstevní podíl ve společném jmění manželů mají společné členství); tento seznam je připojen jako příloha číslo tři tohoto notářského zápisu, --------

- z mého vlastního zjištění a z listiny přítomných členské schůze předložené předsedajícím panem Ing. Karlem Kružlíkem a zapisovatelem panem Janem Vychytilem; podle této listiny přítomných, která je připojena jako příloha číslo čtyři tohoto notářského zápisu, a prohlášení předsedajícího a zapisovatele dnešní členské schůze, se dnešní členské schůze osobně nebo v zastoupení účastnilo 52 (padesát dva) členů z celkového počtu 69 (šedesát devět) členů Družstva, tedy 75% (sedmdesát pět procent) členů Družstva, -------------------------------------------------------------------------------------------------- z ustanovení § 644 odst. 1 a § 650 zákona o obchodních korporacích a ustanovení Čl. 28 odst. 4 Stanov, podle nichž je členská schůze schopna usnášení, je-li přítomna nadpoloviční většina členů Družstva mající většinu všech hlasů, přičemž každý člen má jeden (1) hlas, --------------------------------------------------------------------------------------------------

- z prohlášení předsedajícího členské schůze o účasti členů Družstva na členské schůzi při jejím zahájení, v průběhu jejího konání a bezprostředně před hlasováním o návrhu výše uvedeného rozhodnutí, --------------------------------------------------------------------------------

z těchto všech skutečností bylo ověřeno, že členská schůze byla způsobilá k přijetí rozhodnutí uvedeného shora v Části první tohoto notářského zápisu. --------------------------

strana dvacátá čtvrtá

Předsedající, jeho prohlášení a zjištění jeho totožnosti ----------------------------------------

V době přednesení návrhu rozhodnutí uvedeného v Části první tohoto notářského zápisu, hlasování, sčítání hlasů a vyhlášení výsledku hlasování ohledně tohoto rozhodnutí, byl předsedajícím jako zvolený předseda členské schůze pan Ing. Karel Kružlík, nar. 9.6.1951, bydliště Praha 5, Stodůlky, U Jezera 2042/12,jehož totožnost mi byla prokázána, a který prohlašuje, že tato členská schůze byla způsobilá přijmout rozhodnutí uvedené v Části první tohoto notářského zápisu. Toto prohlášení předsedající učinil i na členské schůzi před výzvou k hlasování o návrhu rozhodnutí uvedeného v Části první. Proti tomuto jeho prohlášení učiněnému před tímto hlasováním nebyl na členské schůzi vznesen protest. --------------------------------------------------------------------------

 

Způsob a výsledek hlasování, rozhodný počet hlasů, způsob zjištění: -------------------

Na výzvu zvoleného předsedajícího všichni zúčastnění členové Družstva nebo jejich zástupci, hlasovali aklamací, tedy zdvižením ruky, o návrhu rozhodnutí členské schůze, který předsedající přednesl bezprostředně před hlasováním. -------------------------------------

 

Pro přijetí návrhu rozhodnutí uvedeného v Části první tohoto notářského zápisu bylo dle ustanovení § 645 zákona o obchodních korporacích Stanov zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny hlasů přítomných členů Družstva, tedy alespoň 27 (dvaceti sedmi) hlasů, což představuje pro toho rozhodnutí rozhodný počet hlasů. -----------------------------

 

Členská schůze Družstva přijala výše uvedené rozhodnutí za účasti všech 52 (padesáti dvou) přítomných členů. Toto rozhodnutí bylo přijato 100% (jedno sto procenty) hlasů členů Družstva, kteří se členské schůze zúčastnili. ---------------------------------------------------

Tento výsledek hlasování byl zjištěn pozorováním hlasování a z konstatování předsedy členské schůze pana Ing. Karla Kružlíka. -------------------------------------------------------------

 

Další údaje: ----------------------------------------------------------------------------------------------------Členská schůze po svém zahájení zvolila v rámci programu číslo 1 předsedajícím členské schůze pana Ing. Karla Kružlíka a zapisovatelem pana Jana Vychytila a ověřovatelem zápisu pana Pavla Huňáčka; této volbě jsem byla osobně přítomna. ---------

 

Část třetí: -------------------------------------------------------------------------------------------------------

Prohlášení notáře dle ustanovení § 80a zákona č. 358/1992 Sb., notářský řád, v platném znění:  -------------------------------------------------------------------------------------------

 

Osvědčení existence právních jednání a formalit a přijetí rozhodnutí:--------------------

Vzhledem ke skutečnostem uvedeným v Části první a Části druhé tohoto notářského zápisu osvědčuji existenci právních jednání a splnění formalit, ke kterým jsou Družstvo a
 

 

 

strana dvacátá pátá

 

členská schůze Družstva povinny, a u kterých jsem byla přítomna, a že tato právní jednání a formality jsou v souladu s právními předpisy. ---------------------------------------------

 

Zároveň osvědčuji, že rozhodnutí členské schůze Družstva uvedené v Části první tohoto notářského zápisu bylo členskou schůzí řádně přijato.  ---------------------------------------------

 

Soulad obsahu rozhodnutí s právními předpisy a stanovami Družstva-------------------

Prohlašuji, že obsah rozhodnutí členské schůze Družstva uvedeného v Části první tohoto notářského zápisu, je v souladu s právními předpisy a se zakladatelskými dokumenty družstva, tedy Stanovami Družstva citovanými v tomto notářském zápisu. --------------------

 

O tom byl tento notářský zápis sepsán, po přečtení předsedajícího ve funkci předsedy členské schůze Družstva panem Ing. Karlem Kružlíkem schválen. Poté přede mnou touto osobou vlastnoručně podepsán. --------------------------------------------------------------------------

 

Ing. Karol Kružlík v.r.                              

 

    L.S.    JUDr. LENKA LESZAY, Ph.D., LL.M.

                                          NOTÁŘKA V PRAZE

                           JUDr. Lenka Leszay

                                                                                                 notářka v.r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ověřuji, že tento stejnopis notářského zápisu, vyhotovený dne osmnáctého května roku dva tisíce patnáct (18.5.2015), obsahující kopie jeho příloh číslo jedna až číslo čtyři, určený pro Družstvo vlastníků garáží LUKA, se doslovně shoduje s notářským zápisema jeho přílohami číslo jedna až číslo čtyři, uloženým ve sbírce notářských zápisů JUDr. Lenky Leszay, Ph.D., LL.M., notářky v Praze, pod NZ 109/2015. ---------------------------------